Akti načelnika


31.01.2018 Plan nabave za 2018 godinu


Privitak 1 - Rpt_PlanNabave - Download
Privitak 2 - Rpt_PlanNabave - izmjene i dopune - Download
Privitak 3 - Rpt_PlanNabave (3) - Download

PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI 

09.01.2018 AKTI NAČELNIKA 2018 GODINE


Privitak 1 - Plan prijma na stručno osposobljavanje 2018 - Download
Privitak 2 - Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić za 2018 godinu - Download
Privitak 3 - Odluka o financiranju prijevoza učenika OŠ Đure Prejca Desinić do kraja školske godine 2017 2018 - Download
Privitak 4 - odluka o sufinanciranju prijevoza učenika sredniih škola sa područja općine Desinić do kraja školske godine 201 2018 - Download
Privitak 5 - Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2018 - Download
Privitak 6 - I izmjena Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za 2018 - Download
Privitak 7 - ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ 2018 2019 - Download
Privitak 8 - ODLUKA P FINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURE PREJCA, DESINIĆ - Download
Privitak 9 - I DOPUNA ODLUKE O FINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURE PREJCA - Download
Privitak 10 - ODLUKA O FINANCIRANJU TROŠKOVA PREHRANE - Download
Privitak 11 - program zimske službe 2018 2019 - Download
Privitak 12 - ODLUKA O PONIŠTENJU I - Download

09.01.2018 AKTI NAČELNIKA 2017 / II


Privitak 1 - Plan klasifikacijskih oznaka za 2018 godinu - Download
Privitak 2 - Prva_izmjena_Odluke_o_osnivanju_Stožera_civilne_zaštite_općine_Desinić01504871955 - Download
Privitak 3 - izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_1_1- 30_06_2017 - Download
Privitak 4 - program zimske službe 207 2018 - Download

05.01.2018 Akti načelnika


Privitak 1 - Dodijeljene potpore male vrijednosti u 2017 godini - Download
Privitak 2 - Dopuna Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin d - Download
Privitak 3 - Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u 2017 godini - Download
Privitak 4 - Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin d - Download

08.09.2017 Prva izmjena Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Desinić


Privitak 1 - Prva izmjena Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Desinić - Download

06.02.2017 Plan nabave za 2017. godinu.


Privitak 1 - Plan nabave za 2017 - Download
Privitak 2 - I_izmjena_Plana_nabave_za_2017 - Download

10.01.2017 AKTI NAČELNIKA 2017


Privitak 1 - Besplatna_prehrana_ucenika - Download
Privitak 2 - Odluka_o_financiranju_prijevoza_ucenika_os - Download
Privitak 3 - Odluka_o_sufinanciranju_prijevoza_ucenika_srednjih_skola - Download
Privitak 4 - hpsc166 - Download
Privitak 5 - zamjenik službenika za informiranje - Download
Privitak 6 - II izmjena pravilnika o unutarnjem redu JUO - Download
Privitak 7 - Odluka_o_osnivanju_stozera_civilne_zastite_opcine_Desinic_2017 - Download
Privitak 8 - ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA NOVOROĐENE - Download
Privitak 9 - ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI - Download
Privitak 10 - I_izmjena i dopuna plana prijma u službu u JUO općine Desinić za 2017_ godinu - Download
Privitak 11 - Poslovnik o radu stozera - Download
Privitak 12 - Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Desinić - Download
Privitak 13 - Odluka o financiranju prijevoza učenika OŠ Đure Prejca - Download
Privitak 14 - Odluka o financiranju troškova školske kuhinje 2017 - Download
Privitak 15 - Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja općine Desinić - Download
Privitak 16 - Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strat procjene - Download
Privitak 17 - Dodijeljene potpore male vrijednosti u 2017 godini - Download
Privitak 18 - Dopuna Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin doo za distribuciju plina Hum na Sutli - kopija - Download
Privitak 19 - Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u 2017 godini - Download
Privitak 20 - Dodijeljene potpore male vrijednosti u 2017 godini - Download

30.12.2016 besplatna prehrana učenika - DOPUNA.PDF

15.12.2016 program zimske službe u 2016/2017


Privitak 1 - hpsc_110 - Download

08.09.2016 IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD OD 01. 01. 2016. – 30. 06. 2016.


Privitak 1 - izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_1 1 30 6 - Download

08.09.2016 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESIN - Download

20.05.2016 Akti načelnika 2016 .godine


Privitak 1 - Odluka Načelnika postavljanje spomen obilježja Božidar Brumen - Download
Privitak 2 - Odluka_subvencioniranje_prijevoza_ucenika_DPS_2016 - Download
Privitak 3 - ODLUKA_prehrana_ucenika_2016_2017 - Download
Privitak 4 - odluka_o imenovanju_koordinatora_za_razvoj_unutarnjih_kontrola - Download
Privitak 5 - odluka o podmirenju troškova terenske nastave - Download
Privitak 6 - hpsc_110 - Download
Privitak 7 - bedem ljubavi - Download
Privitak 8 - kamp - Download
Privitak 9 - kornatska tragedija - Download
Privitak 10 - Odluka oš - Download
Privitak 11 - PBV - Download
Privitak 12 - spomen žrtvama - Download
Privitak 13 - Sportske igre mladih - Download
Privitak 14 - umirovljenici - Download

13.05.2016 besplatna prehrana učenika - DOPUNA


Privitak 1 - DOSTAVA NA USVAJANJE ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA DVD-A ZA 2015 - Download
Privitak 2 - DVD prijedlog - Download
Privitak 3 - odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se finaniraju iz proračuna općine desinić - Download
Privitak 4 - Odluka o otpisu dugovanja - Download
Privitak 5 - Odluka o RASHODOVANJU SREDSTAVA - Download
Privitak 6 - ODLUKA O UGOSTITELSJKOJ DJELATNOSTI - Download
Privitak 7 - Odluka o usvajanju financijskog izvještaja Turističke zajednice područja kumrovec, Desinić , Zagorska sela za 2015 - Download
Privitak 8 - Odluka o usvajanju izviješća Dječjeg vrtića Tratinčica - Download
Privitak 9 - Odluka o usvajanju izvješća o popisu imovine i obveza općine Desinić za 2015 - Download
Privitak 10 - RASPOLAGANJE IMOVINOM - Download
Privitak 11 - usvajanje ZJVP - Download
Privitak 12 - Z A P I S N I K - Download

09.02.2016 PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I MJERU JAVNIH RADOVA U JEDISNTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - plan_prijma_na_strucno_osposobljavanje_2016 - Download

04.02.2016 Plan nabave za 2016. godinu


Privitak 1 - plan_nabave_za_2016_godinu - Download
Privitak 2 - I izmjena Plana nabave za 2016 - Download
Privitak 3 - II izmjena Plana nabave za 2016 godinu - Download

25.01.2016 Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić za 2016


Privitak 1 - plan_prijma_u_sluzbu_u_Jedinstveni_upravni_odjel_opcine_Desinic_za_2016 - Download

15.01.2016 IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD OD 01. 01. 2015. – 30. 06. 2015.


Privitak 1 - IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-02-2015_30-06-2015 - Download

15.01.2016 IZMJENA ODLUKE O BESPLATNOJ PREHRANI UČENIKA

IZMJENA ODLUKE O BESPLATNOJ PREHRANI UČENIKA

15.01.2016 Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja općine Desinić

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja općine Desinić

15.01.2016 PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2016. GODINU


Privitak 1 - Plan_klasifikacijskih_oznaka_za_2016_godinu - Download

15.01.2016 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURO PREJAC

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURO PREJAC

15.01.2016 Izvođenje programa predškole

Izvođenje programa predškole

17.12.2015 PROGRAM ODRŽAVANJA CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U ZIMSKIM UVJETIMA U 2015/2016..

PROGRAM ODRŽAVANJA CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U ZIMSKIM UVJETIMA U 2015/2016..

10.11.2015 I. izmjene plana javne nabave za 2015.  godinu

I. izmjene plana javne nabave za 2015.  godinu

15.10.2015 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


Privitak 1 - REGISTAR_UGOVORA_O_JAVNOJ_NABAVI_15-10-2015 - Download
Privitak 2 - registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_15-04-2015 - Download
Privitak 3 - registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_15-10-2015 - Download
Privitak 4 - registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_31-12-2015 - Download

18.09.2015 ODLUKA O FINANCIRANJU PRHRANE UČENIKA OŠ

ODLUKA O FINANCIRANJU PRHRANE UČENIKA OŠ

18.09.2015 ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ

16.09.2015 ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ U ŠKOLSKOJ GODINI 2015/2016.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ U ŠKOLSKOJ GODINI 2015/2016.

16.04.2015 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OVIRNIH SPORAZUMA


Privitak 1 - REGISTAR_UGOVORA_O_JAVNOJ_NABAVI_15-04-2015 - Download

22.01.2015 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


Privitak 1 - REGISTAR_UGOVORA_O_JAVNOJ_NABAVI - Download
Privitak 2 - registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_15-04-2015 - Download
Privitak 3 - registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_15-10-2015 - Download
Privitak 4 - registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_31-12-2015 - Download
Privitak 5 - REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 30 - Download
Privitak 6 - REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 29 - Download
Privitak 7 - 27_06_2017_REGISTAR UGOVORA_O_JAVNOJ NABAVI_2017 - Download
Privitak 8 - 29_12_2017 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2017 - Download

20.01.2015 Registar ugovora o koncesiji


Privitak 1 - registar_ugovora_o_koncesiji - Download

19.01.2015 Plan javne nabave za 2015 godinu

Plan javne nabave za 2015 godinu

15.01.2015 PROGRAM ODRŽAVANJA CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U ZIMSKIM UVJETIMA U 2014./2015. GODINI.

PROGRAM ODRŽAVANJA CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U ZIMSKIM UVJETIMA U 2014./2015. GODINI.

15.01.2015 ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURE PREJCA

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURE PREJCA

15.01.2015 PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZA 2015. GODINU

 PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZA 2015. GODINU

15.01.2015 PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZA 2015. GODINU

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZA 2015. GODINU

15.01.2015 ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

09.01.2015 PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2015. GODINU


Privitak 1 - Plan klasifikacijskih oznaka za 2015 godinu - Download