Novosti

ODLUKU O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

05.09.2014

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
NAČELNIK
Klasa: 602-01/14-01/356
Urbroj: 2214/02-14-03
Desinić, 05.09.2014.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Desinić («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 11/13) načelnik Općine Desinić donosi

ODLUKU
O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

Članak 1.
Općina Desinić se uključuje u sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda sa područja Općine Desinić, a sukladno proračunu Općine Desinić za 2014. godinu.

Članak 2.
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se u iznosu od 4% od cijene mjesečne učeničke karte po zoni.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se na oglasnoj ploći i na internetskim stranicama općine Desinić, a važi do kraja 2014. godine.

NAČELNIK
Zvonko Škreblin


Privitak 1: Odluka subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola - Download

<< početna