Novosti

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZA 2015. GODINU

15.01.2015

<< početna