Novosti

10. sjednica Općinskog vijeća

29.01.2015

Republika Hrvatska
Krapinsko zagorska županija
Općina Desinić
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/15-01/1
Urbroj: 2214/01-15-01
Desinić, 30.01.2015.
P O Z I V

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

05.02.2015. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
2. Plan razvojnih programa za 2015. godinu
3. Dopuna Odluke o usvajanju financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“
4. Razmatranje i donošenje odluke o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova nabave kamenog materijala
5. Odluka o prihvaćanju programa mjera suzbijanja štetnika za područje općine Desinić u 2015. godini
6. Razmatranje i donošenje srednjoročnog (trogodišnjeg) i godišnjeg plana davanja koncesija za razdoblje od 2015. – 2017. godine
7. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Krapinsko zagorske županije
8. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Krapinsko zagorske županije
9. Zaključak o prihvaćanju Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Desinić za 2014. godinu
10. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite spašavanja na području općine Desinić u 2015. godini.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić uz prethodnu digitalnu obradu plana i naknadnu elaboraciju pročišćenog teksta plana
12. Razmatranje i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta javnim dobrom
13. Razno.
Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 343-146.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Miljenko Ljubić v.r.


Privitak 1: dopuna_Odluke_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 - Download
Privitak 2: ODLUKA _modernizacija_nerazvrstanih_cesta - Download
Privitak 3: ODLUKA _nalaz_revizije_PODUZETNICKE_ZONE - Download
Privitak 4: ODLUKA_nalaz_revizije_gospodarenje_otpadom - Download
Privitak 5: Odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_Desinic_u_2015_godini - Download
Privitak 6: Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu - Download
Privitak 7: poziv_10_sjednica - Download
Privitak 8: Prijedlog_odluke_o_izradi_3_iid_PPUO_Desinic_Dopunjeni_v3 - Download
Privitak 9: srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija - Download
Privitak 10: Zakljucak_o_donosenju_Smjernica_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_zastite_i_spasavanja_za_2015_materijal - Download
Privitak 11: Zakljucak_o_prihvacanju_Analize_stanja_sustava_zastite_spasavanja_za_2014 - Download
Privitak 12: obavijest_10_sjednica - Download

<< početna