Novosti

11. Sjednica općinskog vijeća – materijali

30.04.2015


Privitak 1: GODISNJI_OBRACUN_2014_VIJECE - Download
Privitak 2: IZVJESCE_MANDATNE_KOMISIJE - Download
Privitak 3: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_GRADNJE_OBJEKATA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014_GODINU - Download
Privitak 4: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_ZA_2014_GODINU - Download
Privitak 5: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_ZASTOITE_OKOLISA_2014 - Download
Privitak 6: IZVJESCE_O_IZVRSENJU_SOCIJALNOG_PROGRAMA_2014 - Download
Privitak 7: IZVJESCE_O_IZVRSENU_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_2014 - Download
Privitak 8: IZVJESCE_O_RADU_JEDINSTVENOG_UPRAVNOG_ODJELA_OPCINE_DESINIC_U_RAZDOBLJU - Download
Privitak 9: IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-07-2014_31-12-2014_11_sjednica - Download
Privitak 10: IZVRSENJE_PROGRAMA_ODRZAVANJA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014 - Download
Privitak 11: IZVRSENJE_PROGRAMA_STANOVI_2014 - Download
Privitak 12: IZVRSENJE_PROGRAMA_sumski_doprinos_2014 - Download
Privitak 13: ODLUKA_O_DOPUNI_ODLUKE_O_IZVRSAVANJU_PRORACUNA - Download
Privitak 14: ODLUKA_O_IZMJENI_ODLUKE_O_IMENOVANJU_POVJERENSTVA_ZA_SOCIJALNU_SKRB - Download
Privitak 15: ODLUKA_o_rezultatu_poslovanja_za_2014_g - Download
Privitak 16: ODLUKA_O_UVJETIMA_I_NACINU_DRZANJA_PASA_I_MACAKA - Download
Privitak 17: poziv_4_sjednica - Download
Privitak 18: ZAKLJUCAK_O_USVAJANJU_iZVJESCA_O_IZVRSENJU - Download

<< početna