Novosti

Nadmetanje za uređenje nogostupa, stepenica i platoa ispred crkve i proširenje trga

01.02.2013

Na temelju članka 78. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 90/11.) i članka 3.Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/13.) Naručitelj – Općina Desinić donosi

 

                     DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE
                  za otvoreni postupak javne nabave
                                u predmetu nabave

 

Uređenje nogostupa, stepenica i platoa ispred crkve
                                                 i
                                    proširenje trga

 

Download dokumenta: Uređenje_trga_dokumentacija.doc

<< početna