Novosti

O B A V I J E S T

29.04.2016

Obavještavaju se poljoprivrednici koji su imali značajniju štetu od mraza na svojim nasadima da

izvrše prijavu o nastaloj šteti u Jedinstvenom upravnom odjelu. Prijave se vrše putem propisanog obrasca

EN-P. Molimo pripremite Vaš OIB, JMBG, broj kčbr., ime katastarske općine, površinu te čestice u m2,

naziv oštećenog dobra, ukupnu količinu dobara, broj oštećenih dobara.

<< početna