Novosti

Odluke prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom

02.02.2018

Sukladno članku 30.  stavak 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, (Narodne novine 94/13, 73/17) objavljuje se  Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić, KLASA: 021-05/18-01/4, URBROJ: 2214/01-18-01, a sukladno članku 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, (Narodne novine 94/13, 73/17) objavljuje se  Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Desinić, KLASA: 021-05/18-01/5, URBROJ: 2214/01-18-01, koje su donesene na 5. sjednici općinskog vijeća općine Desinić.
 
OBRAZLOŽENJE
Zakonska obveza donošenja Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić propisana je odredbom članka 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013., 73/2017.), i  članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)
Zakonska obveza donošenja Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Desinić propisana je odredbom članka 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013., 73/2017.)
 
POVEZNICE NA PROPISE:
ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, (NN 94/13, 73/17)
UREDBA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_50_1138.html


Privitak 1: Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Desinić - Download
Privitak 2: Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić - Download

<< početna