Novosti

Natječaj za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima

11.11.2013

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
NAČELNIK

Klasa: 604-02/13-01/405
Urbroj: 2214/02-13-1
Desinić, 11.11.2013.

Na temelju članka 3. i 4. st. 1. i 3. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» br. 27/09., 5/11.) načelnik Općine Desinić raspisuje

N AT J E Č A J
za dodjelu pomoći
učenicima srednjih škola i studentima općine Desinić

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima za:
1. 8 (osam) učenika srednjih škola
2. 5 (pet) studenta

2. Pravo na pomoć mogu ostvariti učenici i studenti:
- koji imaju prebivalište na području općine Desinić, te čiji roditelji, usvojitelji ili staratelji imaju prebivalište na području općine Desinić,
- koji nisu korisnici učeničkog odnosno studentskog kredita, stipendije ili drugog vida pomoći za školovanje,
- koji prvi puta upisuju razred i nemaju vlastiti izvor prihoda, odnosno koji prvi puta upisuju godinu studija kao redoviti studenti te koji ne nemaju vlastiti izvor prihoda.

3. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.

4. Zahtjevi na obrascima kao i sva tražena dokumentacija, dostavlja se istom odjelu neposredno ili poštom.
Zahtjevi zaprimljeni izvan roka naznačenog u ovom Natječaju kao i nepotpuni zahtjevi, neće se razmatrati.

5. Uz zahtjev je potrebno priložiti:
a) potvrdu o redovnom upisu u školu/fakultet,
b) potvrdu škole/fakulteta o prosjeku ocjena iz prethodne godine školovanja,
c) potvrdu o prosjeku primanja roditelja, usvojitelja, staratelja, u posljednja tri mjeseca, d) izjavu o broju članova domaćinstva,
e) izjavu da nije korisnik kredita, stipendije ili dr. oblika pomoći za školovanje

Obrasci Izjava pod «d» i «e», kao i Zahtjev podižu se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Desinić, a mogu se preuzeti i sa internetskih stranica općine Desinić- www.desinic.hr.

6. Komisija za dodjelu pripomoći učenicima srednjih škola i studentima sastavlja bodovnu listu sukladno Pravilniku, a na temelju podnijetih zahtjeva, u roku 15 dana od dana zaključivanja Natječaja.
Bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Desinić.

7. Sa učenicima, odnosno studentima kojima budu odobrene pomoći iz toč. 1., sklopit će se Ugovori o dodjeli istih.

LINKOVI:
Zahtijev.doc (download)
izjava 1.doc (download)
izjava 2.doc (download)

NAČELNIK
Zvonko Škreblin

<< početna