Novosti

ODLUKA O RASPISIVANJU POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVSRTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ.

28.04.2014

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
NAČELNIK

Klasa: 363-02/14-01/195
Urbroj: 2214/02-14-03
Desinić,28.04.2014.


Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, broj: NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 5. , 6. i 7. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 08/10) načelnik općine Desinić donosi sljedeći:

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ

1. Podaci o Naručitelju:
Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ, MB: 2541106, OIB: 67465231566
Adresa: Trg Svetog Jurja 7, 49216 Desinić
Telefon: 049/343-146, Fax: 049/300-610
Internet adresa: www.desinic.hr
e-mail: opcina-desinic@kr.t-com.hr
Odgovorna osoba naručitelja: Zvonko Škreblin, načelnik

2. Predmet prikupljanja ponuda:
Predmet prikupljanja ponuda je obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Desinić. Ponude će se prikupljati sukladno članku 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi općine Desinić, Klasa: 400-09/14-01/68, Urbroj: 2214/02-14-01) objavom poziva na internetskim stranicama i oglasnoj ploči općine Desinić.

3. Rok sklapanja ugovora o povjeravanju komunalnih poslova:
2 godine.

4.Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljavati Ponuditelji te potrebne isprave o dokazivanju istoga kao i specifikacija predmeta izražena u ponudbenom troškovniku nalaze se u DOKUMENTACIJI koja se podiže u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić svakog radnog dana od 07:00-15:00 sati ili preuzimanjem sa službene internetske stranice općine Desinić na kojem će poziv biti objavljen

5. Kriterij za odabir Ponuditelja:
Najniža ponuđena cijena.

6. Rok za predaju ponuda:
15 dana od dana objave poziva na web stranicama općine i na oglasnoj ploči općine Desinić.
Zaključno sa 13.05.2014.

7. Otvaranje ponuda:
Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati dana 15.05.2014. u prostorijama općine Desinić u 10:00 sati.

8. Odluka o odabiru:
Odluka o izboru donosi općinsko Vijeće, a o rezultatima izbora Ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke. Općinsko vijeće općine Desinić može donijeti Odluku da se ne izabere niti jedna pristigla ponuda.REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
NAČELNIK

Klasa: 363-02/14-01/195
Urbroj: 2214/02-14-01
Desinić, 28.04.2014.


Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, broj: NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka5. , 6. I 7. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 08/10) načelnik općine Desinić donosi sljedeću:

ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVSRTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ

Članak 1.
Objavljuje se javno prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora na području općine Desinić.

Članak 2.
Prikupljanje ponuda za dodjelu komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta obavit će se sukladno članku 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi općine Desinić objavom poziva za prikupljanje ponuda na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama općine Desinić.

Članak 3.
Vrsta i opseg poslova specificirani su u Dokumentaciji za javno prikupljanje ponuda, a utvrđuju se prema programima održavanja komunalne infrastrukture u općini Desinić za proračunske godine 2014. i 2015.
Članak 4.
Dokumentacija za javno prikupljanje ponuda zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti od dana objave poziva, svaki radni dan od 07:00-15:00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg Sv. Jurja 7, 49216 Desinić ili preuzimanjem sa službenih internetskih stranica općine Desinić.
Članak 5.
Ugovor za obavljanje poslova iz članka 1. Ove Odluke zaključiti će se sa najpovoljnijim Ponuditeljem na vrijeme od dvije godine od potpisivanja ugovora, a po donošenju odluke općinskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje navedenih poslova.Članak 6.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Općina Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić sa naznakom
„ PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE
DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA“.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim internetskim stranicama općine Desinić.


NAČELNIK

Zvonko Škreblin


Privitak 1: DOKUMENTACIJA - Download

<< početna