Novosti

ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

03.06.2014

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
NAČELNIK

Klasa: 363-01/14-01/244
Urbroj: 2214/02-14-01
Desinić, 03.06.2014.

Na temelju članka 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi (Klasa: 400-09/14-01/68, Urbroj: 2214/02-14-01) i članka 44. Statuta općine Desinić, načelnik općine Desinić donosi sljedeću:

ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

Članak 1.
Objavljuje se javno prikupljanje ponuda za izradu glavnog i izvedbenog projekta za ishođenje potvrde glavnog projekta kanalizacijske mreže- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Desinić, I. faza.
Članak 2.
Prikupljanje ponuda za izradu glavnog i izvedbenog projekta za ishođenje potvrde glavnog projekta kanalizacijske mreže- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Desinić, I. faza obavit će se sukladno članku 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi općine Desinić

Članak 3.
Vrsta i opseg poslova specificirani su u projektnom zadatku.

Članak 4.
Projektni zadatak zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti od dana objave poziva, svaki radni dan od 07:00-15:00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg Sv. Jurja 7, 49216 Desinić .

Članak 5.
Ugovor za obavljanje poslova iz članka 1. Ove Odluke zaključiti će se sa najpovoljnijim Ponuditeljem a po donošenju Odluke o odabiru. Naručitelj nije u obvezi izabrati niti jednu pristiglu ponudu.

Članak 6.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana objave poziva, u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučeno poštom na adresu:
Općina Desinić
Trg sv. Jurja 7
49216 Desinić
s naznakom PONUDA-
«Izrada glavnog i izvedbenog projekta za
ishođenje Potvrde glavnog projekta kanalizacijske mreže
-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Desinić»

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim internetskim stranicama općine Desinić.

NAČELNIK

Zvonko Škreblin


Privitak 1: ODLUKU O RASPISIVANJU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE - Download

<< početna