Novosti

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

03.06.2014

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
NAČELNIK

Klasa: 363-01/14-01/244
Urbroj: 2214/02-14-02
Desinić,03.06.2014.

Na temelju članka 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi (Klasa: 400-09/14-01/68, Urbroj: 2214/02-14-01) i članka 44. Statuta općine Desinić, načelnik općine Desinić donosi sljedeći:

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

1. Podaci o Naručitelju:
Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ, MB: 2541106, OIB: 67465231566
Adresa: Trg Svetog Jurja 7, 49216 Desinić
Telefon: 049/343-146, Fax: 049/300-610
Internet adresa: www.desinic.hr
e-mail: opcina-desinic@kr.t-com.hr
Odgovorna osoba naručitelja: Zvonko Škreblin, načelnik

2. Predmet prikupljanja ponuda:
Prikupljanje ponuda provodi se za izradu glavnog i izvedbenog projekta za ishođenje potvrde glavnog projekta kanalizacijske mreže- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Desinić, I. faza. Ponude će se prikupljati sukladno članku 7. Pravilnika o bagatelnoj nabavi općine Desinić, Klasa: 400-09/14-01/68, Urbroj: 2214/02-14-01).

3. Rok sklapanja ugovora o pružanju usluge:
Po donošenju Odluke o odabiru.

4.Osobni, stručni i financijski uvjeti koje moraju zadovoljavati Ponuditelji te potrebne isprave o dokazivanju istoga kao i specifikacija predmeta izraženi su u Projektnom zadatku koji se podiže u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić svakog radnog dana od 07:00-15:00 sati.

5. Kriterij za odabir Ponuditelja:
Najniža ponuđena cijena.

6. Rok za predaju ponuda:
15 dana od dana objave poziva na web stranicama općine i na oglasnoj ploči općine Desinić.

7. Otvaranje ponuda:
Otvaranje ponuda nije javno.

8. Odluka o odabiru:
Odluka o izboru donosi načelnik, a o rezultatima izbora Ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke. Naručitelj nije u obvezi odabrati niti jednu pristiglu ponudu.

NAČELNIK

Zvonko Škreblin
Privitak 1: POZIV - Download

<< početna