Novosti

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

06.06.2014

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
KLASA: 363-01/14-01/254
URBROJ: 2214/02-14-02
Desinić, 05.06.2014.

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 21. st. 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/13) i članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i čl. 44. Statuta Općine Desinić («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» 11/13., načelnik općine objavljuje

OBAVIJEST
O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I
ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

Naziv davatelja koncesije
Općina Desinić
Trg S. Jurja 7, 49216, Desinić
Telefon/fax: 049/343-146; 049/300-610
E-mail: opcina-desinic@kr.t-com hr
Matični broj: 2541106
OIB: 67465231566

Predmet koncesije: daje se koncesija za javnu uslugu - sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Desinić. Sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području Općine Desinić uz obračun i naplatu izvršene usluge od mještana korisnika usluge. Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području cijele općine Desinić.

Mjesto obavljanja koncesije: područje Općine Desinić

Broj koncesija: 1

Rok trajanja koncesije: 4 godine

Procijenjena vrijednost koncesije: 2.100.000,00kn

Naknada za koncesiju: početni iznos naknade za cijelo područje Općine iznosi 2.000,00 kn.

Rok za predaju ponuda: 30 dana od objave obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave o namjeri davanja koncesije.

Adresa na koju se šalju ponude: Općina Desinić, Trg Sv. Jurja 7, 49216 Desinić, uz naznaku: „Ne otvaraj - ponuda za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Desinić“.

Jezik i pismo ponude: hrvatski, latinica

Razlozi isključenja ponuditelja:
Davatelj koncesije je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije:
- ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.). Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
izjavu da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje istog nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz članka 67. st. 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 149/13, 13/14). Izjava mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika i ne smije biti starija od 6 mjeseci računajući do dana slanja u objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije.

- ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe dokazivanja okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, prema kojoj ponuditelj mora imati uredno ispunjene obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Isprava se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Isprava ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja obavijesti.

-ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno gore navedenim točkama
Uvjeti sposobnosti.
Gospodarski subjekti moraju dostaviti dalje navedene isprave radi dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti, financijske sposobnosti, tehničke i stručne sposobnosti te ih priložiti redoslijedom kako su navedene u obavijesti.
Dokazi ne smiju biti stariji od vremena navedenog uz svaku ispravu koja dokazuje određenu sposobnost.
PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST
izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koji su predmet koncesije. Isprava ne smije biti starija od 6 mjeseci do dana slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije.

FINANCIJSKA SPOSOBNOST
podaci o bonitetu i solventnosti - dokument nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata, BON 2 ili SOL 2 obrazac koji se odnosi na glavni račun ponuditelja, kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Isprava se dostavlja u izvorniku, ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici. Isprava ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja obavijesti.

TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST
popis značajnih radova iz područja komunalne djelatnosti koja je predmet koncesije izvršenih u posljednjih pet godina s potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima koje daje druga ugovorna strana.

izjava, ovjerena pečatom i potpisana od odgovorne osobe gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojom tehničkom opremom raspolaže u svrhu izvršenja predmeta koncesije te izjava o kadrovskoj osposobljenosti. Izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela.

izjavu o raspolaganju reciklažnim dvorištem (obzirom da Općina nema reciklažno dvorište, što je zakonska obveza, za problematični otpad i odvojeno skupljanje otpadnog papira, metala, plastike, koncesionar je dužan osigurati reciklažno dvorište za korisnike javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada u krugu od 20 km od sjedišta Općine Desinić).
Izjavom se potvrđuje da će gospodarski subjekt osigurati reciklažno dvorište udaljeno manje od 20 km od sjedišta općine Desinić na koje će korisnici usluge moći odvojeno odlagati pojedine vrste otpada. Izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
važeću dozvolu za sakupljanje, uporabu i zbrinjavanje mješovitog komunalnog otpada (Dozvolu izdaje Ured državne uprave u županiji nadležan za poslove zaštite okoliša). Isprava vrijedi do datuma navedenog u ispravi, što je vremenski ograničava.

potvrda o upisu u očevidnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prijevoznicima otpada sukladno čl. 109. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13).

Jamstva:
ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude (u obliku bjanko zadužnice na iznos do 5.000,00 kn).

ponuditelj je dužan dostaviti izjavu da će, ukoliko bude odabran za koncesionara, u roku mirovanja, dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora o koncesiji (u obliku bjanko zadužnice na iznos do 50.000,00 kn). Izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Kriteriji koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
-Poslovni ugled i opremljenost ponuditelja
-Najniža cijena odvoza otpada

Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za podnošenje žalbe
Žalba se izjavljuje sukladno člancima 145-147 Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08), u roku od 3 dana, Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, a predaje se istodobno i Općini Desinić, izravno ili preporučenom pošiljkom.

Datum otpreme obavijesti
Obavijest o namjeri davanja koncesije poslana je Elektronički oglasnik javne nabave 05.06.2014.


Načelnik

Zvonko Škreblin


Privitak 1: OBAVIJEST - Download

<< početna