Novosti

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

05.06.2014

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
KLASA: 363-02/14-01/220
URBROJ: 2214/02-14-02
Desinić, 19.05.2014.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o koncesijama (,Narodne novine" broj 143/12),
članka 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 08/10) i članka 44 Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapsinko zagorske županije“ broj 11/13) načelnik općine donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesija za
sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja općine Desinić

Članak 2.
Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:
1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
2. analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu sa člankom 15. Zakona o koncesijama,
3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,
4. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,
5. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku prije početka postupka davanja koncesije te
6. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 2.
Stručno povjerenstvo za koncesije o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

Članak 3.
U Stručno povjerenstvo za davanje koncesija iz cl. I. ove Odluke imenuju se :
1. Božo Brundić- predsjednik
2. Milivoj Dravinec- član
3. Lidija Paš- članica.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici i na oglasnoj ploči općine Desinić.

NAČELNIK

Zvonko Škreblin
Dostaviti:
1.Članovima povjerenstva, svima,
2.Služba za financije,
3.Omot spisa,
4.Arhiva.


Privitak 1: stručno povjerenstvo - Download

<< početna