Novosti

7. Sjednica općinskog Vijeća općine Desinić

24.07.2014

Republika Hrvatska
Krapinsko zagorska županija
Općina Desinić
Općinsko vijeće
Klasa: 021-04/14-01/17
Urbroj: 2214/01-14-01
Desinić, 21.07.2014.

P O Z I V

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 11/13), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

25.07.2014. godine (petak) s početkom u 19:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
2. I. izmjena Proračuna općine Desinić za 2014. godinu
3. Odluku o odabiru koncesionara u postupku davanja koncesije za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja općine Desinić
4. Usvajanje Statuta „ Dječjeg vrtića Tratinčica“
5. Financijsko izviješće DVD
6. Financijsko izviješće DV „Tratinčica“
7. Dopuna Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste „Jelenjak-Šimunci“ javnim dobrom u općoj uporabi
8. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u općini Desinić
9. Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja plotkinja goveda u 2014. i 2015. godini
10. Odluka o usvajanju izviješća o stanju u prostoru za razdoblje od 2014/2018
11. Razno

Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na broj telefona 343-146.


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Miljenko Ljubić v.r.


Privitak 1: agrotehničke mjere, Desinić, 2014 - Download
Privitak 2: DOPUNA ODLUKE, JAVNI PUT - Download
Privitak 3: odluka o sufinanciranju osjemenjivanja - Download
Privitak 4: ODLUKU O ODABIRU, KONCESIJA - Download
Privitak 5: usvajanje financijskog izvješća dv - Download
Privitak 6: usvajanje financijskog izvješća dvd - Download
Privitak 7: usvajanje izvješća stanja u prostoru - Download
Privitak 8: usvajanje statuta - Download

<< početna