Novosti

ODLUKA O USVAJANJU STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE

05.06.2014

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
NAČELNIK

KLASA: 363-01/14-01/220
URBROJ: 2214/03-14-03-2
Desinić, 21.05.2014.

Na temelju članka 44. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapisnko zagorske županije“ broj 11/13), a u skladu sa člankom 13. Zakona o koncesijama ( „Narodne novine“ broj 143/12)načelnik općine Desinić donosi

ODLUKU O USVAJANJU
STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

Članak 1.
Usvaja se studija opravdanosti davanja koncesije za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja općine Desinić, Klasa: 363-01/14-01/220, Urbroj: 2214/03-14-03, od dana 19.05.2014. godini.

Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se na oglasnoj ploči te na internetskoj stranici općine Desinić

NAČELNIK
Zvonko Škreblin


Privitak 1: ODLUKA O USVAJANJU STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE - Download

<< početna