Općinsko vijeće

općinsko vijeće - Desinić

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo koje donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo Općine Desinić ima 13 članova.

Predstavničko tijelo:

Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu s ovim Zakonom i statutom. Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. Općinsko vijeće općine Desinić ima predsjednika i potpredsjednika. Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela, predsjeda sjednicama i predstavlja ovo tijelo. Predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, njihov mandat je obavezujuć i oni nisu opozivi. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela.

Članovi Općinskog vijeća

Mladen Šurbek HDZ
Zlatko Biruš HDZ
Miljenko Ljubić HDZ
Sonja Vukmanić HDZ
Dražen Šurbek HDZ
Branko Novaković ZS
Milivoj Kralj HDZ
Vlatka Crnić Fiket HSS
Duško Jerčić HSS
Marko Pecigus SDP
Miroslav Ljubić HSS
Biserko Popović SDP
Darko Štrok ZDS

Predsjednik: Miljenko Ljubić
Potpredsjednik : Dražen Šurbek

JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ

Sjednice Općinskog vijeća Općine Desinić su javne. Na sjednici Vijeća mogu biti nazočni izvjestitelji javnih glasila. Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća pod uvjetom:

- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Jedinstvenom upravno odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice

- uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, prijavljene osobe su dužne dostaviti svoju adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;

- u slučaju većeg broja prijavljenih, ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica, a pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja, s time da će osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. VIŠE NA:

http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2013_12

http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2013_11