Jedinstveni upravni odjel

Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, 07: 00 – 15: 00 h.

Pročelnik:

Karolina Šlogar, mag. oec.

Tel: 049/34 31 46

E-mail:
opcina-desinic@kr.t-com.hr
opcinadesinic@gmail.com,

Računovodstveni referenti:

Lidija Ljubić

Lidija Paš

Tel: 049/34 31 46

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruge građana,

- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog reda, izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina, priprema zemljišta za izgradnju,

- poslove iz oblasti prostornog uređaja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za uređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasvjete, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,

- poslove pripreme akata o gospodarenju nekretnina u vlasništvu Općine: prodaja nekretnina, uspostavljanja služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,

- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada i izvršavanje Proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinica lokalne samouprave, obavljanja računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenja poslova, osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu,

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguranja tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabave opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijamne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave roba i usluga, Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjem ustroju kojeg donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela uz suglasnost Općinskog vijeća.

VIŠE NA
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2005_11.pdf

Poljoprivredni redar

Silvija Kramarić

Kontakt telefon: 091 376 0525

E-mail: silvija.kramaric@pregrada.hr