2022-03-31

Na temelju članka 6.  Odluke o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/2021) i Zaključka o rokovima za predaju zahtjeva po javnim pozivima sukladno Odluci o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 3/2022)  objavljuje se

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za  davanje financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine
na području Općine Desinić za 2022. godinu

Za sve eventualne upite vezane uz ovaj Javni poziv možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić na broj telefona: 049/343-146 ili e-mail adresu: opcina@desinic.hr .