Financiranje

Zakon o financiranju političkih aktivnosti –  izvješća

02.03.2020 IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ

Privitak 1 – Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vjećnika – Download
Privitak 2 – IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIĆČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJNEIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ ČLANAK 11 ZFPAIPR – Download

Na temelju stavka 3.  članka 11. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj: 29/2019) Općina Desinić u objavljuje  IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA  REDOVITO GODIŠNJE  FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma NN 29/1998/19  članak 11 propisuje 

Članak 11.

(1) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora dužan je nakon završetka poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz državnog proračuna za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru i svakog nezavisnog zastupnika.

(2) Podatke o isplaćenim sredstvima iz državnog proračuna za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru i svakog nezavisnog zastupnika, specificirane sukladno stavku 4. ovoga članka, Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora dužno je dostaviti Ministarstvo financija, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Jedinice samouprave dužne su nakon završetka poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i svakog nezavisnog vijećnika.

(4) Izvješća iz stavaka 1. i 3. ovoga članka trebaju sadržavati sljedeće podatke:

– naziv političke stranke odnosno ime i prezime nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika i naziv neovisne liste odnosno liste grupe birača s koje je nezavisni zastupnik odnosno nezavisni vijećnik izabran

– ukupan iznos raspoređenih sredstava za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika, prema odlukama o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje iz članka 10. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona i

– ukupan iznos isplaćenih sredstava iz državnog proračuna odnosno proračuna jedinice samouprave za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika odnosno nezavisnog vijećnika za redovito godišnje financiranje.

28.02.2019 DRAŽEN BORŠIĆ – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2018. GODINU

28.02.2019 MATIJA PODBOJ – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2018. GODINU

28.02.2019 VELIMIR ŠLOGAR – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2018. GODINU

28.02.2019 INA RICIJAŠ – PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE DO 2021. GODINE, PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU

28.02.2019 FRIDO KOLAREC – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2018. GODINU

28.02.2019 BOŽO MATOŠEC – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2018. GODINU

28.02.2019 LIDIJA BOŽIČEK– FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2018. GODINU

28.02.2019 DARIJA BEDENIKOVIĆ (NOVAKOVIĆ) – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – PRESTANAK MANDATA

28.02.2019 DARIJA BEDENIKOVIĆ (NOVAKOVIĆ) – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2018. GODINU

11.07.2018 Matija Podboj – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)

Privitak 1 – MATIJA PODBOJ – PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA OBAVIJEST 01_01_2018-30_06_2018 – Download

10.07.2018 FRIDO KOLAREC – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)

Privitak 1 – FRIDO KOLAREC – PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA OBAVIJEST 01_01_2018-30_06_2018 – Download

10.07.2018 DRAŽEN BORŠIĆ – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)

Privitak 1 – Izjava Drazen Borsic – PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA, OBAVIJEST 01_01_2018- 30_06_2018 – Download

10.07.2018 BOŽO MATOŠEC – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)

Privitak 1 – BOŽO MATOŠEC – PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA OBAVIJEST 01_01_2018-30 – Download

09.07.2018 DARIJA NOVAKOVIĆ – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)

Privitak 1 – DARIJA NOVAKOVIĆ – PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA OBAVIJEST 01_01_ 2018-30_06_2018 – Download

09.07.2018 VELIMIR ŠLOGAR – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)

Privitak 1 – VELIMIR_SLOGAR – PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA OBAVIJEST 01_01_2018-30_06_2018 – Download

05.07.2018 JERKO PETROVIĆ – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17)

Privitak 1 – JERKO PETROVIC – PODACI O PRIMLJENIM DONACIJAMA_OBAVIJEST 01_ 01 – Download

28.02.2018 MATIJA PODBOJ – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU

Privitak 1 – 1_Godišnji financijski izvještaj – Download
Privitak 2 – 2_Godišnji program rada – Download
Privitak 3 – 3_Financijski plan za 2018 – Download
Privitak 4 – 4_Program rada za mandatno razdoblje – Download
Privitak 5 – 5_Izvješće o donacijama primljenima tijekom godine – Download

28.02.2018 JERKO PETROVIĆ – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU

Privitak 1 – 1_Godišnji financijski izvještaj – Download
Privitak 2 – 2_Godišnji program rada za 2018 – Download
Privitak 3 – 3_Financijski plan za 2018 – Download
Privitak 4 – 4_Program rada za mandatno razdoblje – Download
Privitak 5 – 5_Izvješće o donacijama primljenima tijekom godine – Download

28.02.2018 FRIDO KOLAREC – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU

Privitak 1 – 1_Godišnji financijski zvještaj – Download
Privitak 2 – 2_Godišnji program rada za 2018 – Download
Privitak 3 – 3_Financijski plan za 2018 – Download
Privitak 4 – 4_Program rada za mandatno razdoblje – Download
Privitak 5 – 5_Izvješće o donacijama primljenima tijekom godine – Download

28.02.2018 DARIJA NOVAKOVIĆ – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU

Privitak 1 – 1_Godišnji financijski izvještaj – Download
Privitak 2 – 2_Godišnji program rada za 2018 – Download
Privitak 3 – 3_Financijski plan za 2018 – Download
Privitak 4 – 4_Program rada za mandatno razdoblje – Download
Privitak 5 – 5_Izvješće o donacijama primljenima tijekom godine – Download

28.02.2018 BOŽO MATOŠEC – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU

Privitak 1 – 1_Godišnji financijski izvještaj – Download
Privitak 2 – 2_Godišnji program rada za 2018 – Download
Privitak 3 – 3_Financijski plan za 2018 – Download
Privitak 4 – 4_Program rada za mandatno razdoblje – Download
Privitak 5 – 5_Izvješće o donacijama primljenim tijekom godine – Download

28.02.2018 DRAŽEN BORŠIĆ – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU

Privitak 1 – 1_Godišnji financijski izvještaj – Download
Privitak 2 – 2_Godišnji program rada za 2018 – Download
Privitak 3 – 3_Godišnji financijski plan za 2018 – Download
Privitak 4 – 4_Program rada za mandatno razdoblje – Download
Privitak 5 – 5_Izvješće o donacijama primljenima tijekom godine – Download

28.02.2018 VELIMIR ŠLOGAR – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI SA SASTAVNIM DIJELOVIMA ZA 2017. GODINU

Privitak 1 – 1_Godišnji financijski izvještaj – Download
Privitak 2 – 2_Godišnji program rada za 2018 – Download
Privitak 3 – 3_Godišnji financijski plan 2018 – Download
Privitak 4 – 4_Program rada za mandatno razdoblje – Download
Privitak 5 – 5_Izvješće o donacijama primljenim tijekom godine – Download

14.07.2017 MATIJA PODBOJ – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)

Privitak 1 – Matija Podboj_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 – Download

14.07.2017 FRIDO KOLAREC – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)

Privitak 1 – Frido Kolarec_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 – Download

14.07.2017 DARIJA NOVAKOVIĆ – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)

Privitak 1 – Darija Novaković_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 – Download

14.07.2017 BOŽO MATOŠEC – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)

Privitak 1 – Božo Matošec_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 – Download

14.07.2017 JERKO PETROVIĆ – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)

Privitak 1 – Jerko Petrović_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 – Download

14.07.2017 DRAŽEN BORŠIĆ – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)

Privitak 1 – Dražen Boršić_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 – Download

14.07.2017 VELIMIR ŠLOGAR – obavijest temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16)

Privitak 1 – Velimir Šlogar_obavijest_donacije_20_06-30_06_2017 – Download