Gospodarenje otpadom – bitne informacije i propisi


Informacije vezane uz obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada možete naći na  ovoj poveznici

Zelenjak d.o.o.  – smanji, odvoji, recikliraj • misli zeleno!R E C I K L A Ž N O    D V O R I Š T E

Zelenjak d.o.o. Klanjec vlasnik je odlagališta otpada prve kategorije „Medvedov jarek“ koja je smještena na području Grada Klanjca na adresi Florijan 6.  U sklopu odlagališta otpada Medvedov jarek na adresi Florijan 6, Klanjec u funkciji je Reciklažno dvorište koje radi:

 • Utorkom od 8 do 14 sati
 • Četvrtkom od 13 do 19 sati
 • Subotom od 9 do 15 sati

na kojem se može odložiti sortirani reciklabilni otpad u predočenje identifikacijske isprave te zadnje plaćene uplatnice za uslugu odvoza otpada. Informacije možete pronaći na ovoj  poveznici 


Bitne informacije korisnicima prije sklapanja Ugovora ili izmjena i/ili dopuna Ugovora o korištenju javne usluge temeljem članka 78. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne  novine“ broj 84/2021)

Temeljem članka 78 stavka 4.  Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne  novine“ broj 84/2021) izvršno tijelo općine Desinić informira i upoznaje korisnike usluge s propisanim odredbama kojima se uređuje sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.

Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

 1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili
 2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

Bitni sastojci Ugovora o korištenju javne usluge su: Odluka iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona, Izjava iz članka 74. ovoga Zakona i Cjenik javne usluge iz članka 77. ovoga Zakona. Opći uvjeti ugovora s korisnicima utvrđeni su u Privitku 1. koji čini sastavni dio ove Odluke.

Davatelj usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u prethodno navedene akte  prije sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

Odluka iz članka 66 stavka 1 Zakona o gospodarenju otpadom NN 84/21 

Odluka  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić pdf Odluka  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić doc

Izjava iz članka 74. Zakona o gospodarenju otpadom NN 84/21 

(1) Izjava o načinu korištenja javne usluge je obrazac kojim se korisnik usluge i davatelj usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima ugovora.
(2) Podaci u obrascu Izjave svrstani su u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja usluge, a drugi očitovanje korisnika usluge.
(3) Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva potpisana primjerka Izjave iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimanja.
(4) Davatelj usluge dužan je po zaprimanju Izjave sukladno stavku 3. ovoga članka, korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od zaprimanja.
(5) Davatelj usluge dužan je primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge kada je taj podatak u skladu s ovim Zakonom i Odlukom iz članka 66. ovoga Zakona.
(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka davatelj usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj usluge u sljedećim slučajevima:
1. kad se korisnik usluge ne očituje o podacima u Izjavi odnosno ne dostavi Izjavu davatelju usluge u roku ili
2. kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika tako da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je u Izjavi naveo davatelj usluge.
(7) Davatelj usluge može omogućiti davanje Izjave iz stavka 1. ovoga članka elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku usluge.
(8) O svakoj promjeni podataka iz Izjave korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.
(9) Sadržaj Izjave iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom iz članka 5. stavka 5. ovoga Zakona.

Cjenik javne usluge iz članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom NN 84/21 

(1) Cjenik javne usluge (u daljnjem tekstu: Cjenik) je opći akt koji, na temelju Odluke iz članka 66. ovoga Zakona, donosi davatelj usluge.
(2) Cjenikom, ovisno o kriteriju količine predanog otpada, određuje se, zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo jedinična cijena za preuzimanje jednoga kilograma miješanoga komunalnoga otpada ili volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada.
(3) Davatelj usluge dužan je provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka u slučaju iz članka 68. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužna je provesti prethodno javno savjetovanje o prijedlogu ugovora o koncesiji.
(5) Davatelj usluge dužan je prije primjene cjenika odnosno primjene izmjene cjenika zatražiti suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba na koju se cjenik odnosi.
(6) Suglasnost iz stavka 5. ovoga članka nije upravni akt.
(7) Cjenik se donosi za područje pružanja javne usluge i sadrži cijenu u kunama, ovisno o kriteriju obračuna količine otpada iz članka 67. ovoga Zakona, za masu miješanog komunalnog otpada ili volumen preuzetog spremnika miješanog komunalnog otpada.
(8) Zahtjev za pribavljanje suglasnosti na cjenik ili izmjenu cjenika sadrži:
1. prijedlog cjenika s obrazloženjem iznosa cijene i izmjene cijene
2. procjenu iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio dužan platiti davatelju usluge u obračunskom razdoblju prema odabranom kriteriju obračuna količine otpada
3. izjavu osobe odgovorne za zastupanje davatelja usluge da je prijedlog cjenika u skladu s ovim Zakonom i Odlukom iz članka 66. ovoga Zakona
4. izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću
5. prijedlog datuma početka primjene cjenika
6. podatak o postotku promjene cijene u odnosu na važeću cijenu te razloge promjene cijene s obrazloženjem.
(9) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba je dužno, prije nego je dana suglasnost na prijedlog cjenika odnosno prijedlog izmjene cjenika, provjeriti da je prijedlog cjenika u skladu sa Zakonom te da predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad, te se o provjerenom očitovati.
(10) Cjenik ili izmjene cjenika iz stavka 7. ovoga članka ne mogu se primijeniti bez očitovanja iz stavka 9. ovoga članka i suglasnosti iz stavka 5. ovoga članka.
(11) Davatelj usluge dužan je očitovanje iz stavka 9. ovog članka i suglasnost iz stavka 5. ovog članka objaviti u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave i na svojim mrežnim stranicama te obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika 15 dana prije dana primjene cjenika i u istom roku cjenik dostaviti Ministarstvu.


        Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge ugovornu kaznu:

Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge ugovornu kaznu:
1. ako ne koristi javnu uslugu na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika – u iznosu od 300,00 kuna
2. ako na obračunskom mjestu postupa s otpadom na način koji dovodi u opasnost ljudsko zdravlje ili na način koji dovodi do rasipanja otpada oko spremnika ili na način koji uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada – u iznosu od 300,00 kuna
3. ako odlaže otpad izvan spremnika – u iznosu od 300,00 kuna
4. ako korisnik koji je kućanstvo proizvedeni opasni komunalni otpad ne predaje u reciklažno dvorište ili s opasnim komunalnim otpadom ne postupa u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada – u iznosu od 500,00 kuna
5. ako ne predaje odvojeno proizvedeni miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad odnosno ako u spremnik za reciklabilni otpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije odlagati u taj spremnik ili nečisti otpad ili ako u spremnik za miješani komunalni otpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije odlagati u taj spremnik ili ako u spremnik za biootpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije odlagati u taj spremnik – u iznosu od 500,00 kuna.
Kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.
Iznos određene ugovorne kazne iskazuje se na zasebnoj stavci na računu za javnu uslugu.


2022-02-14

Objava Odluke  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić 

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21.) i članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 11/1311/1806/20,12/21, općinsko vijeće općine Desinić na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine donijelo je Odluku  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić  te ju objavljuje na mrežnim stranicama sukladno članku 66. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21.


2022-02-14

Objava Odluke o dodijeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić

Na temelju članka 68. st. 1. t. 1. i st. 2. Zakona gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije 11/1311/1806/20,12/21 ), Općinsko vijeće Općine Desinić  na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. 01. 2022.  godine, donijelo je  Odluku o dodijeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić te se ista objavljuje na mrežnim stranicama


Temeljni zahtjevi gospodarenja otpadom

Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne uzrokuje štetni utjecaj na okoliš, a posebno:

 • 1. ne uzrokuje rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti
 • 2. ne uzrokuje neugodu zbog buke i neugodnih mirisa
 • 3. ne uzrokuje štetan utjecaj na krajolik ili mjesta od posebnog interesa i
 • 4. ne uzrokuje nastajanje eksplozije ili požara.

Izbjegavanje rizika onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti, kao posljedice gospodarenja otpadom, ostvaruje se provedbom propisa kojima se uređuje prostorno uređenje, gradnja, zaštita okoliša, zaštita prirode, vode i zaštita mora od onečišćenja s pomorskih objekata.

Način gospodarenja otpadom koji ne uzrokuje neugodu zbog buke i mirisa izvan lokacije gospodarenja otpadom, štetan utjecaj na krajolik ili mjesta od posebnog interesa te nastajanje eksplozije ili požara ostvaruje se ispunjavanjem temeljnih zahtjeva za pristupne ceste, površine i građevinu sukladno propisu kojim se uređuje gradnja, te provedbom propisa kojim se uređuje prostorno uređenje.

Neugoda uzrokovana mirisom utvrđuje se određivanjem mirisa koje provode pravne osobe akreditirane za odgovarajuće metode ispitivanja.


Red prvenstva gospodarenja otpadom

 Podzakonski akt, odluka, plan ili program koji se donosi temeljem ovoga Zakona mora se uskladiti sa sljedećim redom prvenstva gospodarenja otpadom:

 • 1. sprječavanje nastanka otpada
 • 2. priprema za ponovnu uporabu
 • 3. recikliranje
 • 4. ostali postupci oporabe npr. energetska oporaba i
 • 5. zbrinjavanje.

Kad se primjenjuje red prvenstva gospodarenja otpadom i odlučuje između dvije ili više mogućnosti:

– mora se dati prednost varijanti koja daje najbolji ukupni ishod za okoliš, koja može uključivati i odstupanje od reda prvenstva gospodarenja otpadom za određeni tok otpada ako je to opravdano rezultatima analize životnog ciklusa ukupnih učinaka stvaranja i gospodarenja tom vrstom otpada i

– moraju se uzeti u obzir opća načela zaštite okoliša, predostrožnost, održivost, tehnološka izvedivost i ekonomska održivost, zaštita resursa, te ukupni učinci na okoliš, ljudsko zdravlje, gospodarstvo i društvo u skladu s člankom 1. stavkom 1. i člankom 5. stavkom 1. ovoga Zakona.


Načela gospodarenja otpadom

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih propisom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito na sljedećim načelima:

 • 1. »načelo onečišćivač plaća« – proizvođač otpada odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad
 • 2. »načelo blizine« – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš
 • 3. »načelo samodostatnosti« – gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada
 • 4. »načelo sljedivosti« – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

Zelenjak d.o.o.  – smanji, odvoji, recikliraj • misli zeleno!

Zelenjak_brosura


 

16.11.2018 Načela gospodarenja otpadom, red prvenstva gospodarenja otpadom, način gospodarenja otpadom

16.11.2018 Propisi i akti prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom

Sukladno članku 30.  stavak 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, (Narodne novine 94/13, 73/17) objavljuje se  Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić, KLASA: 021-05/18-01/4, URBROJ: 2214/01-18-01, a sukladno članku 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, (Narodne novine 94/13, 73/17) objavljuje se  Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Desinić, KLASA: 021-05/18-01/5, URBROJ: 2214/01-18-01, koje su donesene na 5. sjednici općinskog vijeća općine Desinić.

 

10.07.2018 INFORMACIJA O USPOSTAVI SUSTAVA ZA ZAPRIMANJE OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU I NAČINU PODNOŠENJA OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

29.03.2018 Objave – Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom

10.11.2017 POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ

18.05.2015 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ – NACRT

18.05.2015 INFORMACIJA O  IZRADI NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆZA RAZDOBLJE 2015. – 2021. GODINE

18.05.2015 ODLUKA O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2015. – 2021.