Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama i drugim pomoćima

Sukladno članku 10. stavak 1. točka 8. Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15, Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa. Sukladno članku 5. navedenog zakona i u smislu navedenog zakona »Tijela javne vlasti« su i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno odredbama citiranih odredbi zakona i Uputa i smjernica Povjerenika za informiranje općina Desinić objavljuje Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama i drugim pomoćima