Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) općina Desinić informira javnost i zainteresiranu javnost o:

  • provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna PPU općine Desinić,
  • donošenju Odluke da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana općine Desinić KLASA:350-01/21-01/253, URBROJ: 2140-10-02-22-14. 

 Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš opisan je u sljedećem dokumentu: