01/24/2022

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
KLASA: 350-01/21-01/253
URBROJ: 2140-10-03-22-04
Desinić, 24.siječnja 2022. godine

INFORMIRANJE
O POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
V. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ

Općina Desinić informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08.) o slijedećem:

– Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/22-01/03 URBROJ: 2140-08-22-2 od 12. siječnja 2022. godine) za V. Izmjene i dopune prostornoga plana uređenja općine Desinić, potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: postupak ocjene).

NAZIV I ADRESA TIJELA NADLEŽNA ZA PROVEDBU POSTUPKA
1. Općina Desinić, Trg svetog Jurja 7, Desinić, OIB: 67465231566
PODACI O NOSITELJU ZAHVATA I SADRŽAJU ZAHVATA
1. Nositelj zahvata: Općina Desinić
2. Lokacija zahvata: područje općine Desinić utvrđeno člankom 10. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 38/13, 44/13 i 110/15)
3. Opis zahvata: Izvršit će se manje izmjene granica građevinskih područja i manje izmjene u tehničkim rješenjima planiranih infrastrukturnih mreža i sustava.
SAŽETAK POSTUPKA
Po pridobivenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/22-01/03 URBROJ: 2140-08-22-2 od 12. siječnja 2022. godine) općina Desinić je započela postupak ocjene donošenjem Odluke o provedbi postupka Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić, KLASA: 350-01/21-01/253, URBROJ: 2140-10-02-22-04, 19. siječnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Odluka)
Nakon donošenja Odluke općina Desinić je 20.siječnja 2022. godine uputila zahtjeve za dostavu mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš sljedećim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima:
1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80; 10000 Zagreb
3. Krapinsko-zagorska županija; Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša; Magistratska 1; 49000 Krapina
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije; Radoboj 8; 49232 Radoboj
5. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije; I.G. Kovačića 1; 49250 Zlatar
6. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI Krapina Sutla; Zagrebačka 13; 49214 Veliko Trgovišće
7. Hrvatske šume; UŠP Zagreb, Šumarija Krapina; Ljudevita Gaja 35; 49000 Krapina

Rok za dostavu mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja plana na okoliš je trideset dana.
NAČIN NA KOJI ĆE JAVNOST BITI INFORMIRANA O ISHODU POSTUPKA
Informacije o daljnjim postupcima i ishodima postupaka dati će se sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, u pravilu, objavom na službenoj web stranici općine Desinić.

OPĆINA DESINIĆ