2022-12-20

INFORMIRANJE O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆOpćina Desinić informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 3/2017) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) o sljedećem:

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/22-01/121, URBROJ: 2140-08-22-2 od 1. prosinca 2022. godine) za I. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Desinić, potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak ocjene).

NAZIV I ADRESA TIJELA NADLEŽNA ZA PROVEDBU POSTUPKA

  1. Općina Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić, OIB: 67465231566

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA I SADRŽAJU ZAHVATA

  1. Nositelj zahvata: Općina Desinić
  2. Lokacija zahvata: katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Desinić (prikaz raspolaganja poljoljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Desinić po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja izrađen je u obliku Tablice u Excel formatu i sastavni je dio ovog akta).
  3. Opis zahvata: izvršit će se izmjene i dopune Programa zbog prikupljanja očitovanja nadležnih institucija da nije bilo promjena u odnosu na već izdana očitovanja, a koja su starija od dvanaest mjeseci te prikupljanja nove dokumentacije nadležnih institucija s ciljem potencijalnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u vidu zakupa i prodaje.

SAŽETAK POSTUPKA

Po pridobivenom mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/22-01/121, URBROJ: 2140-08-22-2 od 1. prosinca 2022. godine), općina Desinić je započela postupak ocjene donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Desinić, KLASA: 320-01/22-01/208, URBROJ: 2140-10-02-22-23, 16. prosinca 2022. godine. (u daljnjem tekstu: Odluka).

Nakon donošenja Odluke, općina Desinić je dana 16. prosinca 2022. godine uputila zahtjeve za dostavu mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja I. izmjena i dopuna Programa na okoliš sljedećim javnopravnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima:

  1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, 49000 Krapina
  2. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
  3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Krapina-Sutla”, Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće
  4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, 49232 Radoboj.

Rok za dostavu mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja I. izmjena i dopuna Programa na okoliš je 30 (trideset) dana.

NAČIN NA KOJI ĆE JAVNOST BITI INFORMIRANA O ISHODU POSTUPKA

Informacije o daljnjim postupcima i ishodima postupaka objavit će se sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08), u pravilu, objavom na službenoj internetskoj stranici Općine Desinić.