Javni natječaji i pozivi

2024-02-09

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE U SPORTU I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ U 2024. GODINI 


2024-02-09

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DESINIĆ U 2024. GODINI 

Temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja


2024-02-09

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA OD INTERESA ZA OPĆINU DESINIĆ U 2024. GODINI 


2023-10-18

JAVNI POZIV ZA PONOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA I UREĐIVANJE I USKLAĐIVANJE KATASTARSKOG I ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG STANJA NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU 

Odluka o dodjeli pomoći za rješavanje imovinsko pravnih odnosa 2023..pdf/.docx


2023-10-16

NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ ZA 2023./2024. GODINU (zatvoren)

Odluka o broju korisnika i visini pomoći učenicima srednjih škola i studentima za 2023./2024. godinu .docx/ pdf

Zaključak i lista kandidata.pdf/.docx


2023-03-31

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE FINANCIJSKE POMOĆI ZA KUPNJU ILI GRADNJU NEKRETNINE NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU 

Akt temeljem kojeg se Javni poziv raspisuje:


2023-03-29

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U 2023. GODINI 


2023-02-22

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE U SPORTU I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU (zatvoren)


2023-02-22

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU (zatvoren)


2023-02-10

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA OD INTERESA ZA OPĆINU DESINIĆ U 2023. GODINI (zatvoren)


2022-10-24

NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ ZA 2022./2023. GODINU (zatvoren) 

ODLUKA O BROJU KORISNIKA I VISINI POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA ZA 2022./2023. GODINU .doc/.pdf

Odluka o I. izmjeni Odluke o broju korisnika i visini pomoći učenicima srednjih škola i studentima za 2022. 2023. godinu.pdf/.docx

Popis učenika srednjih škola i studenata s kojima su sklopljeni ugovori po Natječaju .docx


2022-10-24

JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA I UREĐIVANJE I USKLAĐIVANJE KATASTARSKOG I ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG STANJA NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ (zatvoren)

Popis korisnika s kojima su sklopljeni ugovori po Javnom pozivu .docx


2022-07-19

Na temelju članka 131. 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19, 144/21), članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18)  i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Općina Desinić  objavljuje

J A V N I  P O Z I V

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA

  1. Ovim pozivom općina Desinić, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području općine Desinić, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koje obuhvaćaju katastarske čestice oznake:

– Put Matije Gupca, kčbr. 1603/1, 1603/2, 1605/3, 1605/4, 1605/2 do potoka, 1602/29, 1602/4, 1602/3, 1602/18, 1602/14, 1602/20, 1602/17 i okolne i druge  k.o. Desinić, duljine cca  375 m

– Velika Horvatska – odvojak Ivanjko, kčbr. 59/3, 59/4, 60/4, 60/11, 59/10, 59/11 i okolne i druge  k.o. Velika Horvatska (Horvatska), duljine cca  172 m

– Velika Horvatska – Turčići, kčbr. 206/2, 209/3, 209/1, 208/2, 207/7, 208/1, 185/6, i okolne i druge  k.o. Velika Horvatska (Horvatska), duljine cca  235 m

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu.

  1. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

III. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlaštena inženjerka geodezije Tihana Artič, dipl.ing.geod., ovlašteni predstavnik tvrtke –  Geodetski ured GEO-TNT d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Podružnica Pregrada, 49 218 Pregrada, Stjepana Škreblina 4/1, OIB: 19087957848.

III. Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, odnosno općine Desinić, započeti će dana 25.07.2022.g.

– s početkom u 08:00 sati Put Matije Gupca

– s početkom u 11:00 sati  u Velika Horvatska – odvojak Ivanjko,

– s početkom u 13:00 sati u  Velika Horvatska – Turčići

s obilježavanjem granica katastarskih čestica izgrđenih nerazvrstanih cesta uz stručnu pomoć gore navedene ovlaštene inženjerke geodezije koja se brine da lomne točke granica izgrađenih nerazvrstanih cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

IV. Svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa gore navedenim katastarskim česticama na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, moći će izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 26. 08. 2022. godine od 08:00 – 12:00 sati u prostorijama općine Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonko Škreblin


2022-03-31

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE FINANCIJSKE POMOĆI ZA KUPNJU ILI GRADNJU NEKRETNINE NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU (zatvoren)

Popis korisnika s kojima je sklopljen ugovor po Javnom pozivu .docx

Temeljni akti za raspisivanje i provedbu Javnog poziva:


03/10/2022

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa,  projekata i manifestacija od interesa za opće dobro  koje provode udruge te za podršku institucionalnom, programskom i organizacijskom razvoju udruga s područja općine Desinić iz proračuna općine Desinić za 2022. godinu (zatvoren)


03/07/2022

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U 2022. GODINI (zatvoren)


02/14/2022

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE/ČLANICE I NJIHOVE ZAMJENIKE/ZAMJENICE SAVJETA MLADIH OPĆINE DESINIĆ (zatvoren)

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj: 41/14) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj: 22/16) Općinsko vijeće Općine Desinić objavljuje11/02/2021

NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA  OPĆINE DESINIĆ ZA 2021./2022. GODINU (zatvoren)


05/06/2021

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U 2021. GODINI (zatvoren)


 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge te za podršku institucionalnom, programskom i organizacijskom razvoju udruga s područja općine Desinić iz proračuna općine Desinić za 2021. godinu (zatvoren)


2021-04-20 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE FINANCIJSKE POMOĆI ZA KUPNJU ILI GRADNJU NEKRETNINE NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ (zatvoren)


Na temelju članka 6. Odluke o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/2021) objavljuje se

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za  davanje financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području Općine Desinić

Prihvatljivi korisnici sukladno Odluci su:

  1. Obitelji koje već imaju prebivalište na području Općine Desinić pod uvjetom da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili gradnjom nekretnine po prvi put,
  2. Obitelji koje se tek namjeravaju doseliti na područje Općine Desinić pod uvjetom da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili gradnjom nekretnine prvi put.

Kriteriji i uvjeti vezani uz gradnju i kupnju nekretnine i mogućnost ostvarenja financijske pomoći propisani ovim javnim pozivom obuhvatiti će 2020. i 2021. godinu.

Rok za podnošenje zahtjeva otvoren je danom objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i službenim web stranicama općine Desinić. – 20. 04. 2021. 

Zahtjevi zaprimljeni od dana raspisivanja ovog poziva razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do kraja 2021. godine.

Zahtjev za financijsku pomoć za kupnju nekretnine u svrhu rješavanja stambenog pitanja podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Općine Desinić, Trg svetog Jurja 7, radnim danom u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, te na web stranici Općine.

Zahtjev za financijsku pomoć za kupnju nekretnine predaje se isključivo poštom na adresu Općina Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić.

Sve ostale informacije i predlošci obrazaca  u prilogu su ove objave

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području Općine Desinić


04/15/2021 OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA I OBJAVI ODLUKE O IZBORU PONUDITELJA PO JAVNOM NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE

Po provedenom natječaju na 25. sjednici općinsko vijeća općine Desinić donijelo je  Odluku o izboru ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić javnim prikupljanjem ponuda koja je  objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama općine Desinić ovdje, a nalaze se i u prilogu ove obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

03/10/2021/ Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 7. i 8. Odluke  o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 13/16 –  dalje u tekstu Odluka), Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić ( „Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj:  42/2020) i članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 11/13, 11/18, 06/20) općinsko vijeće općine Desinić objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve informacije u vezi predmetnog natječaja kao i dogovoriti obilazak nekretnine  u roku za dostavu ponuda, u općini Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

 


NAPOMENA: natječaji i pozivi objavljeni na staroj mrežnoj stranici općine Desinić nalazi se ovdje


JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU NATJEČAJ ZA DODJELU POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020./2021. GODINU


JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU

NAPOMENA: natječaji i pozivi objavljeni na staroj mrežnoj stranici općine Desinić nalazi se ovdje