05/05/2021

Temeljem  članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine” broj 26/15, 37/21 – dalje u tekstu Uredba), članka 5. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br.22/16)  objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa,  projekata i manifestacija od interesa za opće dobro  koje provode udruge te za podršku institucionalnom, programskom i organizacijskom razvoju udruga s područja općine Desinić iz proračuna općine Desinić za 2021. godinu