2021-04-20 JAVNI POZIV O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTAREPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 930-01/21-01/86
URBROJ: 2214/03-21-01
Desinić, 20. 04. 2021. godine

Na temelju članka 131. 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19), članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Općina Desinić objavljuje JAVNI POZIV O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA

I. Ovim pozivom općina Desinić, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području općine Desinić, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, a koje obuhvaćaju katastarske čestice oznake:
– Jelenjak, kčbr. 1/3, 1953 i okolne i druge k.o. Jelenjak, duljine cca 270 m.
– Turnišće Desinićko – odvojak Fiolić – Kecuri Donji, k.č.br. 1573, 1577/29, 1577/30, 1577,31, 1577/32, 1577/33, 3242/1, okolne i druge čestice, k.o. Desinić, duljine cca 8 m do mosta, cca 95 m nakon mosta
o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta za zemljišnu knjigu.
II. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.
III. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će ovlaštena inženjerka geodezije Tihana Artič, dipl.ing.geod., ovlašteni predstavnik tvrtke – Geodetski ured GEO-TNT d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Podružnica Pregrada, 49 218 Pregrada, Stjepana Škreblina 4/1, OIB: 19087957848.
III. Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, odnosno općine Desinić, započeti će dana 28. 04. 2021. godine
– s početkom u 08:00 sati u Jelenjaku
– s početkom u 09:00 sati u Turnišću Desinićkom – odvojak Fiolić – Kecuri Donji,
s obilježavanjem granica katastarskih čestica izgrđenih nerazvrstanih cesta uz stručnu pomoć gore navedene ovlaštene inženjerke geodezije koja se brine da lomne točke granica izgrađenih nerazvrstanih cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
IV. Svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa gore navedenim katastarskim česticama na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 30. 04. 2021. godine od 09:00 – 12:00 sati u prostorijama općine Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonko Škreblin