2023-02-10

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21, 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)  i članka 44. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 11/13, 11/18, 06/20, 12/21) općinski načelnik Općine Desinić  raspisuje

JAVNI POZIV
 za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Desinić u 2023. godini

Natječajna dokumentacija predmetnog Javnog poziva nalazi se u nastavku ove objave kao  i na https://desinic.hr/javni-natjecaj-i-pozivi/ .

Rok za predaju prijave je 20.02.2023. godine.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti putem e-pošte: info@desinic.hr .