2021-12-28

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) općina Desinić pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te objavljuje

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge  sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Tema savjetovanja je nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić. 

Općinsko vijeće općine Desinić na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. 01. 2018. godine, donijelo je  Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije, broj 11/2018).

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne  novine“ broj 84/2021)  čijim stupanjem na snagu prestaje važiti Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) te su jedinice lokalne samouprave u obvezi donijeti nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području jedinice lokalne samouprave.

Predloženim nacrtom usklađuju se odredbe do sada važeće Odluke sa odredbama novog zakona.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić.

Savjetovanje je otvoreno do: 28. 01. 2022. godine.

S poštovanjem,

                                                                                          OPĆINA DESINIĆ

PRILOG

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge  sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić

– Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić

Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne  novine“ broj 84/2021)

 


2022-02-14

Objava Odluke  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić 

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21.) i članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 11/1311/1806/20,12/21, općinsko vijeće općine Desinić na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine donijelo je Odluku  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić  te ju objavljuje na mrežnim stranicama sukladno članku 66. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21.


2022-02-14

Objava Odluke o dodijeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić

Na temelju članka 68. st. 1. t. 1. i st. 2. Zakona gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije 11/1311/1806/20,12/21 ), Općinsko vijeće Općine Desinić  na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. 01. 2022.  godine, donijelo je  Odluku o dodijeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić te se ista objavljuje na mrežnim stranicama