Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) općina Desinić pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te objavljuje 

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Desinić

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Desinić.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Općinski načelnik je 31.12.2021. godine temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (,,Narodne Novine“ broj 82/15,118/18,31/20,20/21) donio Odluku o postupku izrade Procjene rizika od velikih  nesreća za područje Općine Desinić i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Desinić kojom se uređuje postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Desinić, a sama izrada Procjene rizika  propisana je Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-01/16-01/10 URBROJ: 2140/01-02-17-7 od 13. veljače 2017.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju prijedloga Odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za općinu Desinić.

Nacrt Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Desinić, nacrt Procjene rizika te Obrazac savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nalazi se na ovoj web stranici u kategoriji Informacije i informiranje – Savjetovanje sa  javnošću na sljedećem linku: 

  • https://desinic.hr/savjetovanje-sa-javnoscu/

Savjetovanje je otvoreno do: 21. 03. 2022. godine.

S poštovanjem,

OPĆINA DESINIĆ