Jedinstveni upravni odjel


 • Jedinstveni upravni odjel
 • Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Lidija Paš   / 049 343-146, opcina@desinic.hr/
 • Referentica za računovodstvo i financije: Lidija Ljubić – zamjena Ivana Kampuš / 049 343-146, racunovodstvo@desinic.hr/
 • Spremačica  i dostavljačica: Milka Ivanjko / 049 343-146 /
 • Vlastiti pogon
 • Viša referentica vlastitog pogona: Maja Hrženjak /  049 343-146 / info@desinic.hr
 • Pomoćni radnik: Vilim Vrdelja / 049 343-146 /
 • Zajednički poljoprivredni redar za područje Grada Pregrade, Općine Krapinske Toplice i  Desinić:  / 091 376 0525

 • Turistički informativni centar rodna kuća Dure Prejca – tic@desinic.hr


PODNOŠENJE PREDSTAVKI I PRITUŽBI

 • Sukladno članku 26. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 I članku 27. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 11/13, 11/18, 06/20, 12/21) tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
 • Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
 • Omogućuje se podnošenje predstavki i pritužbi
 • – podnošenje predstavki i pritužbi putem pošte
 • – putem knjige za pritužbe dostupne u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela općine Desinić
 • – usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe
 • – elektroničkim putem  na adresu elektroničke pošte opcina@desinic.hr

ODLUKA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DESINIĆ


PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Unutarnja organizacija i način rada Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja  organizacijskog i radno pravnog  karaktera značajna za rad  utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom. Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.  Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.


PRIJAM U SLUŽBU

Prijam u službu u jedinstveni upravni odjel provodi se temeljem Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14)


UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU

Opći uvjeti za prijam u službu su: punoljetnost i, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.. Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, zakonom, propisom donesenim na temelju zakona ili pravilnikom o unutarnjem redu propisuju se posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto (određena stručna sprema i struka, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit, znanje određenoga stranog jezika, posebna znanja, sposobnosti i vještine, posebna zdravstvena sposobnost i dr.). Obvezni posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto su odgovarajuća stručna sprema i struka.


ZAPREKE ZA PRIJAM U SLUŽBU

U službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti. U službu ne može biti primljena osoba: kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede službene dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe i kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe.


            OBVEZNOST JAVNOG NATJEČAJA

U službu se prima putem javnog natječaja, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. Natječaj se obvezno objavljuje u »Narodnim novinama«, a može se objaviti i u dnevnom ili tjednom tisku. Natječaj se ne provodi: kod prijma u službu na određeno vrijeme, osim kod prijma vježbenika, kod zadržavanja u službi vježbenika koji je položio državni ispit, kod prijma u službu osobe koja je na temelju ugovora o stipendiranju ili školovanju u obvezi raditi određeno vrijeme u službi u upravnom tijelu lokalne jedinice. Natječaj se ne provodi u slučaju prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu iste ili druge lokalne jedinice.


PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 44. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj: 11/13, 11/18, 06/20) općinski načelnik Općine Desinić donosi  plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel općine Desinić za svaku godinu. Planom prijma  utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za godinu za koju se plan donosi i planiran broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.


PRAVILNIK O RADU


PLAĆE U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/2010 propisuju se mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Poveznica na Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/2010 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_28_665.html


PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuje se kolektivnim ugovorom. Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik. Osnovica za obračun plače u Jedinstvenom upravnom odjelu određena je Odlukom načelnika i ista iznosi  3000,00 HRK

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika. Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00. 

Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u JUO i VP Općine Desinić (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 19B/21, 27A/23)