Komunalna naknada

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.) i članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 11/13, 11/18) općinsko vijeće općine Desinić na svojoj 12.sjednici održanoj dana 30. 01. 2019. godine donijelo je Odluku  o komunalnoj naknadi koja je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije broj 7/2019

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka 2020. godine (KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-1), u vezi s Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20), članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br 11/13, 11/18, 06/20), Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 19. sjednici održanoj dana 22. 05. 2020. godine donijelo je ODLUKU O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE koja je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije” broj:  20/2020


Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Prihod je proračuna općine, a koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Desinić, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Komunalna naknada plaća se za: stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, neizgrađeno građevinsko zemljište. Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine. Korisnik nekretnine  plaća komunalnu naknadu: ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom, ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili ako se ne može utvrditi vlasnik.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole, danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine, danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine, danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.. Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka. Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine. Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

PODRUČJA ZONA

 • – I ZONA: mjesto Desinić.
 • – II ZONA: obuhvaća sva naselja općine Desinić ili njihove dijelove u kojima je izgrađena javna rasvjeta. Ova zona obuhvaća i sve obveznike plaćanja komunalne naknade uz županijsku cestu Desinić-Vel. Horvatska, Desinić-Pregrada, Desinić-Miljana kao i one uz lokalnu cestu Gaber-Zbilj, Desinić-Desinić Gora.
 • – III ZONA: obuhvaća obveznike svih ostalih naselja općine Desinić.

KOEFICIJENT ZONA

 • koeficijent za I ZONU: 1.00
 • koeficijent za II ZONU: 0,90
 • koeficijent za III ZONU:0,80

KOEFICIJENT NAMJENE

 1. stambeni prostor: 1,00
 2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana: 1,00
 3. garažni prostor: 1,00
 4. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti : 3,00
 5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne: 3,00
 6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti: 0,30
 7. neizgrađeno građevinsko zemljište: 0,05.

ROK I NAČIN PLAĆANJA

Obveznik plaćanja komunalne naknade obvezan je istu platiti u tri obroka sa dospijećem: 15. travnja, 15. kolovoza i 15. prosinca tekuće godine. Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, ako je obveza plaćanja komunalne naknade nastala nakon 30. lipnja, obveznik je dužan platiti godišnju komunalnu naknadu u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o komunalnoj naknadi.

OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za:

 1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, br. 40/97.)
 2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

        OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju sljedeće nekretnine koje su važne za Općinu Desinić:
1. koje su u vlasništvu i/ili ih koristi Općina Desinić, odnosno koje koriste pravne osobe kojima je osnivač Općina Desinić,
2. javne površine i javno prometne površine
3. za zemljište i zgrade koje koriste ustanove javnog predškolskog i osnovnog obrazovanja,
4. za zemljište i zgrade koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
5. za zemljište i zgrade koje se koriste za djelatnost vatrogasnih udruga,
6. za zemljište i zgrade koje se koriste za djelatnost udruga invalida,
7.za zemljišta i zgrade koje koriste vjerske zajednice za obavljanje njihovih vjerskih i obrazovnih djelatnosti,
8. za zemljište i zgrade koje su u vlasništvu ili korištenju udruga s područja općine Desinić,
9. za građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja i spomen područja
10. za zemljišta i objekte groblja
11. zemljište i zgrade za poljoprivrednu djelatnost, drvarnice, spremišta i sl.
12. za zemljišta i zgrade deponija komunalnog otpada, vodoopskrbe i odvodnje odnosno pročišćavanja otpadnih voda, energetike,
13. za javne površine (parkirališta, nogostupi, autobusna stajališta, kolodvori, ceste, parkovi),
14. gospodarsko poljoprivredne zgrade kao proizvodni resursi u vlasništvu ili korištenju
Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika za tekuću će se godinu osloboditi plaćanja komunalne naknade:
1. obveznik komunalne naknade koji je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno
odredbama Zakona o socijalnoj skrbi
2. obveznik komunalne naknade-samac koji je korisnik usluge smještaja sukladno odredbama
Zakona o socijalnoj skrbi
3. invalidne osobe kojima je utvrđen invaliditet najmanje 70% , ako u domaćinstvu nemaju drugih članova sposobnim za privređivanje, a prihod po članu domaćinstva u prethodnoj godini ne prelazi 1.800,00 kn mjesečno.
4. samohrani roditelj sa malodobnom djecom, ako u domaćinstvu nema drugih članova sposobnih za privređivanje, a prihod po članu domaćinstva u prethodnoj godini ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno.
Nesposobnim za privređivanje, u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se djeca do navršenih 18 godina starosti odnosno dok se nalaze na redovnom školovanju, osobe kojima je od strane nadležnog tijela utvrđena nesposobnost za rad i privređivanje, osobe starije od 65 godina.
Odbit će se zahtjev za oslobođenjem obveze plaćanja komunalne naknade ako se tijekom postupka utvrdi da je stvarno stanje kućanstva ( broj članova, prihod i dr.) bitno
drugačije od priložene dokumentacije odnosno izjave.