Programi održavanja i građenja komunalne infrastrukture

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18– Odluka Ustavnog suda RH, 32/20)


Program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu. Program se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave. Program se  objavljuje s u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. Programom  se određuju: 1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i 2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave. Izvješće se  objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.Program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu. donosi se istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave. Program se objavljuje  u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave. Programom se  određuju:

  • 1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
  • 2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
  • 3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
  • 4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
  • 5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
  • 6. druga pitanja određena ovim Zakonom i posebnim zakonom.

Općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće se  podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave. Izvješće se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.