Komunalni doprinos

Na temelju članaka 76.- 90. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18) i članka 30.Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 11/13, 11/18) Općinsko vijeće općine Desinić na svojoj 12. sjednici održanoj 30. 01. 2019. godine donijelo je ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU koja je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije broj 31/2019


Što se uređuje odlukom o komunalnom doprinosu?

  1. zone za plaćanje komunalnog doprinosa
  2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
  3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
  4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Što je komunalni doprinos?

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Desinić i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjena građevine. Komunalni doprinos prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.


 Tko je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa?          

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.


Obračun komunalnog doprinosa

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Posebnim pravilnikom Ministar pobliže propisuje način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.


Zone za plaćanje komunalnog doprinosa

Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, te opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete).

Utvrđuju se tri (3) zone za obračun komunalnog doprinosa:
I. zona – područje naselja Desinić.
II. zona – područja naselja:
od Velike Horvatske do Desinića,
od Desinića do Dubravice Desinićke,
od Desinića prema Košnici,
udaljena do najviše 200 m od županijske ceste.
III. zona – ostalo područje općine Desinić.


Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa:
1. za prvu zonu 5,00 kuna i to za:
– javne površine 1,00 kn
– nerazvrstane ceste 2,00 kn
– groblje 1,00 kn
– javna rasvjeta 1,00 kn.

2. za drugu zonu 4,00 kune i to za:
– javne površine 1,00 kn
– nerazvrstane ceste 1,00 kn
– groblje 1,00 kn
– javna rasvjeta 1,00 kn.

3. za treću zonu 2,50 kuna i to za:
– javne površine 0,50 kn
– nerazvrstane ceste 1,00 kn
– groblje 0,50 kn
– javna rasvjeta 0,50 kn.


Način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

Komunalni doprinos obveznik može platiti jednokratno i obročno.

Rješenjem utvrđeni komunalni doprinos do visine od 3.000,00 kuna plača se jednokratno.

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na poslovni račun općine Desinić na temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel općine Desinić u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Rješenjem utvrđeni komunalni doprinos koji prelazi iznos od 3.000,00 kuna može se platiti u dva jednaka mjesečna obroka.

Kod obročne otplate komunalnog doprinosa, prvi obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, a drugi u roku od 30 dana nakon roka dospijeća prvog obroka.

Ako obveznik komunalnog doprinosa ne podnese zahtjev za obročnu otplatu, odnosno ako je iznos utvrđenog komunalnog doprinosa 3.000,00 kuna ili manje, Jedinstveni upravni odjel općine Desinić izdaje rješenje s jednokratnim plaćanjem.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Desinić.


 Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i ozakonjenje

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
2. vojnih građevina
3. prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
5. sportskih i dječjih igrališta
6. ograda, zidova i potpornih zidova
7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine
8. spomenika.

Komunalni doprinos ne plaća se u slučajevima i pod uvjetima propisanim posebnim zakonom.

Nadležno tijelo općine Desinić može na zahtjev investitora  osloboditi u potpunosti ili djelomično od obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, te predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu općine Desinić i Krapinsko-zagorske županije.

Nadležno tijelo općine Desinić može osloboditi u potpunosti ili djelomično od obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade stambene objekte za invalide domovinskog rata.

Nadležno tijelo općine Desinić može na zahtjev investitora osloboditi u potpunosti ili djelomično od obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevinu za  nove poslovno proizvodne prostore  ili rekonstrukciju i sanaciju postojećih građevina za poslovno proizvodne prostore, a od osobitog su interesa za općinu Desinić, njegov razvoj i povećanje zaposlenosti.

Nadležno tijelo općine Desinić može na zahtjev investitora te pod uvjetom zapošljavanja stanovništva s područje općine Desinić osloboditi u potpunosti ili djelomično od obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji  grade građevine ili rekonstruiraju i saniraju postojeće građevine namijenjene uslužnoj  djelatnosti od interesa za općinu Desinić i njegov razvoj. Ispunjenje uvjeta zapošljavanja stanovništva sa područja općine Desinić neće se tražiti ukoliko se podnese dokaz o nemogućnosti pronalaska traženog stručnog kadra među stanovništvom sa područja općine Desinić.

Ukoliko investitori iz prethodnih stavaka ovog članka odstupe od namjene građevine do pet godina nakon stavljanja u uporabu građevine dužni su općini Desinić dostaviti pisanu obavijest o prenamjeni građevine i uplatiti dvostruki iznos oslobađanja u roku 15 dana od donošenja takvog Rješenja.

Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju stambenog objekta, nadležno tijelo općine Desinić može u potpunosti osloboditi osobe mlađe životne dobi pod uvjetom da na području općine Desinić imaju prijavljeno prebivalište te da ne posjeduju nekretnine bilo koje vrste u svom vlasništvu i da je gradnja stambenog objekta jedini način njihovog stambenog zbrinjavanja.

Obveznik komunalnog doprinosa koji želi ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa prema prethodnom stavku ovog članka, dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu, prije donošenje rješenja o komunalnom doprinosu, podnijeti potvrdu o prebivalištu i odgovarajući dokaz da ovom izgradnjom rješava svoje stambeno pitanje.

Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju stambenog objekta, nadležno tijelo općine Desinić može u potpunosti osloboditi osobe mlađe životne dobi koji nemaju prijavljeno prebivalište na području općine Desinić ukoliko ne posjeduju nekretnine bilo koje vrste u svom vlasništvu, da je gradnja stambenog objekta jedini način njihovog stambenog zbrinjavanja te pod uvjetom da prijave prebivalište na području općine Desinić u roku od 2. godine od pravomoćnosti rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.

Obveznik komunalnog doprinosa koji želi ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa prema prethodnom stavku ovog članka, dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu prije donošenje rješenja o komunalnom doprinosu podnijeti odgovarajuće dokaze.

Nadležno tijelo općine Desinić iz članaka 10.,  11., i 12.  ove Odluke  je općinski načelnik  ako iznos komunalnog doprinosa za koji se vrši oslobođenje ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno općinsko vijeće općine Desinić ako iznos komunalnog doprinosa prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa.

O potpunom ili djelomičnom  oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa nadležno tijelo donosi posebnu  odluku.

Za objekte za koje je zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17) podnesen do dana 30. lipnja 2018. godine, a za koje nije doneseno rješenje o komunalnom doprinosu do dana stupanja na snagu ove Odluke, iznos komunalnog doprinosa se smanjuje za 50% za legalizaciju zgrada stambene namjene, a za nezakonito izgrađene zgrade ostalih namjena se ukida.