Komunalno gospodarstvo

 

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18– Odluka Ustavnog suda RH, 32/20)

Komunalno gospodarstvo cjelovit je sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području jedinice lokalne samouprave. Sukladno članku 21.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18– Odluka Ustavnog suda RH, 32/20) propisano je da su komunalne djelatnosti djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti  i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave. Članak 22. propisuje da su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

 • 1. održavanje nerazvrstanih cesta
 • 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 • 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 • 4. održavanje javnih zelenih površina
 • 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 • 6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 • 7. održavanje čistoće javnih površina
 • 8. održavanje javne rasvjete.

Članak 24. propisuje  uslužne komunalne djelatnosti među kojima su i  :

 • usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
 • obavljanje dimnjačarskih poslova.

Osim djelatnosti iz članaka 22. i 24.  Zakona, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:

 • 1. ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave
 • 2. ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju
 • 3. ako je pretežno uslužnog karaktera i
 • 4. ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.