2021-06-11

KONSTITUIRAN NOVI SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ

ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021. – 2025. -TE GODINE

Dana 10. lipnja 2021. godine održana je prva, konstituirajuća sjednica općinskog vijeća općine Desinić za mandatno razdoblje 2021. – 2025. – te godine, sazvana temeljem članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21). Nakon utvrđivanja kvoruma pristupilo se izboru Mandatne komisije koja je potom podnijela izvješće temeljem članka 42. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20 12/21) i  članka 4. stavka 12. Poslovnika općinskog vijeća općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 12/13,12/21) koje je primljeno na znanje i prihvaćeno zaključkom čime je članicama i članovima deklaratorno potvrđen mandat  uz polaganje prisege. Izabran je i Odbor za izbor i imenovanje te se pristupilo izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća. Člankom 32. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) propisano je da se predstavničko tijelo smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici  na kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela. S 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ za predsjednika općinskog vijeća izabran je Dražen Šurbek čime su ispunjene sve zakonske pretpostavke te je time konstituiran novi saziv općinskog vijeća općine Desinić i to u sastavu Frido Kolarec, Božo Matošec, Martina Lugarić, Maja Žučko, Ivan Šlogar, Dražen Šurbek, Matija Koren, Miljenko Ljubić, Marija Beber, Matija Mlakar, Vlatka Crnić, Dijana Dečman i Vladimir Podboj. Za potpredsjednika općinskog vijeća S 11 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ izabran je Božo Matošec. Sukladno Poslovniku završno je izabran i Odbor za Statut i Poslovnik čime je i prva konstituirajuća sjednica i završila.