Načelnik

NAČELNIK: ZVONKO ŠKREBLIN
KONTAKT: 049/343-630, 049/343-146.

OVLASTI I DUŽNOSTI NAČELNIKA

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

 Mandat Općinskog načelnika traje  četiri godine

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

– priprema prijedloge općih akata,
– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
– utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine i raspolaganju ostalom imovinom Općine pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
– upravlja prihodima i rashodima Općine,
– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
– donosi Pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Općine,
– donosi Odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
– imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog  upravnog odjela Općine,
– utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,
– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
– razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
– zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, te daje punomoći za zastupanje općine
– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
– sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
– imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu
– provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
– vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara i civilne zaštite,
– usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
– nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim zakonskim propisima.
Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.