11/02/2021

Na temelju članka 3. i 4. st. 1. i 3.  Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 27/09., 5/11.) općinski načelnik Općine Desinić raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA DODJELU POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA

 OPĆINE DESINIĆ ZA 2021./2022. GODINU

Raspisuje se natječaj za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima za:

– 4 (četiri) učenika srednjih škola

– 8 (osam) studenata.

Pravo na pomoć mogu ostvariti učenici i studenti:

  • koji imaju prebivalište na području općine Desinić te čiji roditelji, usvojitelji ili staratelji imaju prebivalište na području općine Desinić,
  • koji nisu korisnici učeničkog odnosno studentskog kredita, stipendije ili drugog vida pomoći za školovanje,
  • koji prvi puta upisuju razred i nemaju vlastiti izvor prihoda, odnosno koji prvi puta upisuju godinu studija kao redoviti studenti te koji nemaju vlastiti izvor prihoda i školuju se u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko zahtjev za pomoć podnese dvoje ili više učenika iz iste obitelji, pomoć će se uz udovoljavanje osnovnim kriterijima, dodijeliti jednom učeniku, osim iznimno i većem broju ukoliko to budu dopuštala sredstva proračuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.

Zahtjevi na obrascima kao i sva tražena dokumentacija, dostavlja se istom odjelu neposredno ili poštom.

Zahtjevi zaprimljeni izvan roka naznačenog u ovom Natječaju kao i nepotpuni zahtjevi, neće se razmatrati.

Uz zahtjev je  potrebno priložiti:

  1. potvrdu o redovnom upisu u školu/fakultet,
  2. potvrdu škole/fakulteta o prosjeku ocjena iz prethodne godine školovanja,
  3. potvrdu o prosjeku primanja roditelja, usvojitelja, staratelja u posljednja tri mjeseca,
  4. izjavu o broju članova domaćinstva,
  5. izjavu da nije korisnik kredita, stipendije ili dr. oblika pomoći za školovanje.