2022-10-24

Na temelju članka  4. stavka 1.   Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći učenicima srednjih škola i studentima („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 27/09, 5/11) općinski načelnik Općine Desinić raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA DODJELU POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ ZA 2022./2023. GODINU

 ODLUKA O BROJU KORISNIKA I VISINI POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA ZA 2022./2023. GODINU

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave ovog Natječaja. 

Za sva pitanja možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu na e-mail adresu: info@desinic.hr ili broj telefona: 049/343-146.