08/25/2021

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI I RANG LISTA


08/19/2021

Na temelju članka 19. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), Povjerenstvo za provedbu  javnog natječaja  za prijam u službu vježbenika u vlastiti pogon općine Desinić koji je osnovan kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela sukladno  posebnom zakonu,  na radno mjesto  Viši referent vlastitog pogona, kategorija: III., potkategorija: viši referent, klasifikacijski rang: 9., puno radno vrijeme,  1 izvršitelj,  na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, a koji je objavljen u Narodnim novinama“ 87/2021 na poveznici  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320702.html , broj oglasa u izdanju: 4369, stranica tiskanog izdanja: 15, datum tiskanog izdanja: 4.8.2021. i na mrežnoj stranici općine Desinić,   objavljuje

OBAVIJEST I POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

– pisano testiranje i intervju –

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sukladno članku 20. Zakona utvrdilo je listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te ih ovim pozivom poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti sukladno članku 22. Zakona

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj obavijesti i pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a o čemu će  biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na natječaj.

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će, u skladu sa zaštitom osobnih podataka,  objavljeni i na oglasnoj ploči Općine Desinić dana 19. 08. 2021.  godine.

Pozvani kandidati trebaju doći na pisano testiranje u prostorije općinske vijećnice općine Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić, dana 24. 08. 2021.  godine u 12,30 sati. Testiranje će, nakon provjere identiteta i uvodnih napomena, započeti u 12,35 sati i trajat će 35 minuta.

Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola). Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu.

Ostale informacije uključujući i područja testiranja te pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za testiranje navedene su u uputama  i  obavijesti  kandidatima koje su objavljene istovremeno s objavom natječaja na mrežnim stranicama.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju iz općeg i posebnog dijela ispita  bit će obavljen intervju.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, interese i motivaciju kandidata za rad u službi, kao i razradu odgovora kandidata s pisanog dijela ispita. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisana provjera znanja, odnosno od 1 do 10 bodova.

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili testove bit će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

    

                                                                                                     POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

                                                                                                         JAVNOG NATJEČAJA