08/25/2021

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI I RANG LISTA


08/19/2021

Na temelju članka 19. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), Povjerenstvo za provedbu  javnog natječaja  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić  na radno mjesto – spremač i dostavljač, kategorija: IV., potkategorija: namještenici II. potkategorije, razina potkategorije: 2, klasifikacijski rang: 13, broj izvršitelja: 1, radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, a koji je objavljen u  „Narodnim novinama“ broj 87/2021, poveznica https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320701.html, broj oglasa u izdanju: 4368, stranica tiskanog izdanja: 14, datum tiskanog izdanja: 4.8.2021. i na mrežnoj stranici općine Desinić,   objavljuje

 

OBAVIJEST I POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

– postupak testiranja sukladno čl. 116. Zakona i intervju –

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj obavijesti i pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sukladno članku 20. Zakona utvrdilo je listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te ih ovim pozivom poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti sukladno članku 22. i 116.  Zakona.

Člankom 116. Zakona propisano je:

 „Na prijam, prava, obveze i odgovornosti namještenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o prijmu, pravima, obvezama i odgovornosti službenika, osim odredaba o vježbeničkom stažu i obvezi polaganja državnoga ispita te odredaba o raspolaganju.

Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.“

Sukladno navedenome zakonom je propisana obveza postupka testiranja putem  pisanog testa iz općeg znanja

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a o čemu će  biti obaviješteni putem kontakata  naznačenih u prijavi na natječaj.

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će, u skladu sa zaštitom osobnih podataka,  objavljeni i na oglasnoj ploči Općine Desinić dana 19. 08. 2021.  godine.

Pozvani kandidati trebaju doći na pisano testiranje u prostorije općinske vijećnice općine Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić, dana 24. 08. 2021.  godine u 13,30 sati. Testiranje će, nakon provjere identiteta i uvodnih napomena, započeti u 13,35 sati i trajat će 35 minuta.

Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola). Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu.

Ostale informacije navedene su u uputama  i  obavijesti  kandidatima koje su objavljene istovremeno s objavom natječaja na mrežnim stranicama.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova iz pisanog testa bit će obavljen intervju.

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili testove bit će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

    

                                                                                            POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

                                                                                                JAVNOG NATJEČAJA