2021-07-08

Na temelju članka 19., 22. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu  javnog natječaja  za prijam u službu na neodređeno vrijeme sa probnim rokom od 3 mjeseca u vlastitom pogonu općine Desinić koji je osnovan kao organizacijska jedinica jedinstvenog upravnog odjela na radno mjesto Viši referent vlastitog pogona (m/ž), a koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj NN 65/2021  , Broj oglasa u izdanju: 3264, Stranica tiskanog izdanja: 22, Datum tiskanog izdanja: 11.6.2021.  i na mrežnoj stranici općine Desinić,   objavljuje

OBAVIJEST I POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) utvrdilo je listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem te ih ovim pozivom poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti sukladno članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj obavijesti i pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a o čemu će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na natječaj.

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će objavljen na oglasnoj ploči Općine Desinić dana 08.07.2021. godine.

Pozvani kandidati trebaju doći na pisano testiranje u prostorije općinske vijećnice općine Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić, dana 13. 07. 2021.  godine u 09,00 sati. Testiranje će, nakon provjere identiteta i uvodnih napomena, započeti u 09,05 sati i trajat će 35 minuta.

Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola). Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i sata ne odazove, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u uputama  i  obavijesti  kandidatima koje su prethodno objavljene.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju iz Općeg i Posebnog dijela ispita  biti će obavljen intervju.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, interese i motivaciju kandidata za rad u službi, kao i razradu odgovora kandidata sa pisanog dijela ispita. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisana provjera znanja, odnosno od 1 do 10 bodova.

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili testove bit će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Rezultati testiranja bit će objavljeni na mrežnim stranicama 13. 07. 2021.  

                                 POVJERENSTVO ZA

                                                                               PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Poziv na testiranje web i mail