2023-04-25

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), načelnik Općine Desinić 25. travnja 2023. objavljuje ponovljenu javnu raspravu o prijedlogu

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić

Ponovljena javna rasprava trajat će 8 dana, od 2. svibnja 2023. do 9. svibnja 2023..

Prijedlog plana je u tijeku ponovljene javne rasprave stavljen na javni uvid u Općini Desinić te na mrežnoj stranici Općine i na mrežnoj stranici izrađivača plana na adresi: http://www.aax.hr/planovi_u_izradi.

Javno izlaganje prijedloga plana održat će se u Općini Desinić 09. svibnja 2023. u 12 h.

Primjedbe na prijedlog plana u ponovljenoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni

Primjedbe se mogu davati do zaključivanja ponovljene javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 09.05.2023.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Desinić. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 09.05.2023. do 15h.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonko Škreblin

 V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA  UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ-PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU