2021-08-04

Na temelju odredbe članka 19. st. 1., u svezi čl. 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18,112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Desinić raspisala je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić  na radno mjesto – spremač i dostavljač, kategorija: IV., potkategorija: namještenici II. potkategorije, razina potkategorije: 2, klasifikacijski rang: 13., broj izvršitelja: 1, radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno.

Javni natječaj sukladno članku 17.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 87/2021, poveznica https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8320701.html, broj oglasa u izdanju: 4368, stranica tiskanog izdanja: 14, datum tiskanog izdanja: 4.8.2021.

Nastavno na navedeno i sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) daju se  i na oglasnoj ploči te na web stranici općine Desinić, www.desinic.hr objavljuju UPUTE  I  OBAVIJESTI  KANDIDATIMA