2022-02-14

Objava Odluke  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić 

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21.) i članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 11/1311/1806/20,12/21, općinsko vijeće općine Desinić na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine donijelo je Odluku  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić  te ju objavljuje na mrežnim stranicama sukladno članku 66. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21.


2022-02-14

Objava Odluke o dodijeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić

Na temelju članka 68. st. 1. t. 1. i st. 2. Zakona gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije 11/1311/1806/20,12/21 ), Općinsko vijeće Općine Desinić  na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. 01. 2022.  godine, donijelo je  Odluku o dodijeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Desinić te se ista objavljuje na mrežnim stranicama