07/23/2021

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 41/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Desinić, 23. 07. 2021. godine donijelo je

ODLUKU o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Desinić 2021. godine

 

ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova općinskog vijeća općine Desinić 2021. godine