Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo:

 • donosi statut jedinice lokalne samouprave,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice samouprave,
 • bira i razrješuje općinskog načelnika i njihove zamjenike te članove poglavarstva, osim kada je ovim Zakonom drukčije određeno,
 • osniva i bira članove radnih tijela vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

Akti općinskog vijeća općine Desinić objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije i možete ih naći i pretraživati ovdje, a na ovim službenim mrežnim stranicama ovdje.

Statut općine Desinić,  Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 11/1311/1806/20,12/21

Poslovnik općinskog vijeća općine Desinić,  Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/13,12/21 


ČLANICE I ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA SAZIV 2021 – 2025 

Predstavničko tijelo Općine Desinić ima ukupno 13 članica i članova općinskog vijeća

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

 1. FRIDO KOLAREC
 2. BOŽO MATOŠEC
 3. MARTINA LUGARIĆ
 4. MAJA KUNŠTIĆ (ŽUČKO)
 5. IVAN ŠLOGAR

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 

 1. DRAŽEN ŠURBEK
 2. MATIJA KOREN
 3. MILJENKO LJUBIĆ
 4. MARIJA BEBER
 5. MATIJA MLAKAR

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

 1. VLATKA CRNIĆ
 2. DIJANA DEČMAN
 3. VLADIMIR PODBOJ
Predsjednik: Dražen Šurbek 
Zamjenik predsjednika općinskog vijeća: Božo Matošec 

        Kontakt : opcina@desinic.hr,049/343-146