Planovi upravljanja imovinom

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2021. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU


Općina Desinić izrađuje Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Desinić  za razdoblje od godinu dana. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Desinić određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Desinić, provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Desinić i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Desinić:

  • godišnji plan upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Desinić,
  • godišnji plan upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Desinić,
  • godišnji plan upravljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Desinić,
  • plan prodaje nekretnina u vlasništvu općine Desinić
  • godišnji plan rješavanja imovinsko – pravnih i drugih odnosa vezanih uz infrastrukturne projekte,
  • godišnji plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Desinić,
  • provedbe projekata javno-privatnog partnerstva,
  • godišnji plan vođenja registra imovine,
  • godišnji plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Desinić

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Desinić Općinsko vijeće Općine Desinić donosi za razdoblje od godinu dana. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/14). Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Desinić za razdoblje od 2019. do 2026. godine, Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Desinić i Izvješće o provedbi Plana upravljanja, tri su ključna i međusobno povezana dokumenta upravljanja i raspolaganja imovinom. Strategijom se određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom uvažavajući pri tome gospodarske i razvojne interese Općine Desinić. Planovi upravljanja usklađuju se sa Strategijom i moraju sadržavati detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Desinić. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom, kao treći ključni dokument dostavlja se do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu Općinskom vijeću Općine Desinić na usvajanje. Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Desinić  je jedinstveni dokument sveobuhvatnog prikaza transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Desinić. Smjernice Strategije, a time i odrednica godišnjih planova jest pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine Desinić i generirati gospodarski rast kako bi se osigurala kontrola, javni interes i pravično raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Desinić.