Potpore poljoprivredi

 

Potpore u poljoprivredi dodjeljuju se temeljem članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj Narodne novine broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21), članka 4. i 10 Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14, 69/17) članka  7. Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/2021), te mišljenja Ministarstva poljoprivrede sukladno navedenim propisima. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22.2.2019.) .

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

  • potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
  • potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
  • potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju sjedište odnosno prebivalište i čija se proizvodnja odvija na području općine Desinić.

Sukladno članku 1. stavku 2. Uredbe 2019/316 (izmjena Uredbe 1408/2013) ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje  bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.